wu2022.4.2

Propozycja Stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w sprawie zróżnicowanych praktyk cenowych w ubezpieczeniach innych niż na życie – soft law w wersji hard?

Magdalena Śliwa-Wajda
Paweł Wajda

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.4.2

Abstract

Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie prawnej i ocenie przedłożonej do konsultacji w lipcu 2022 roku propozycji Stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w sprawie zróżnicowanych praktyk cenowych w ubezpieczeniach innych niż na życie. Choć formalnie Stanowisko stanowi akt prawa miękkiego o charakterze nienormatywnym i niewiążącym, to w praktyce nakreślone w nim oczekiwania wobec państw członkowskich i krajowych organów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym wykraczają – jak się wydaje – poza ramy dopuszczalnej regulacji dokonywanej w drodze instrumentów typu soft law.

 

Słowa kluczowe

soft law, EIOPA, rynek ubezpieczeń, nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym, Komisja Nadzoru Finansowego, regulacja rynku

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Bańczyk W., „Miękkie prawo, ale prawo”, czyli o obowiązku przestrzegania soft law, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBŚP UJ” 2016, nr 1.

Biernat S., [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Barcz J. [red.], Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.

Błachucki M., Urzędowe wyjaśnienia przepisów prawa wydawane przez organy administracji publicznej, [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, Błachucki M., Górzyńska T. [red.], Wydawnictwo NSA, Warszawa 2014.

Chłopecki A., Zakres, sposób i skutki stosowania „miękkiego prawa” jako alternatywy dla regulacji ustawowych – na przykładzie rynku finansowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3 (numer specjalny).

Cyman D., Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, „Annales UMCS” 2016, vol. L, 4, sectio H.

Dashwood A., Dougan M., Rodger B., Spaventa E., Wyatt D., European Union Law, Oxford University Press, Oxford 2011.

Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013.

Fedorowicz M., Rozdział VII. Tworzenie i stosowanie praw rynku finansowego, [w:] Prawo rynku wewnętrznego. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7, Kornobis-Romanowska D. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.

Filipowski O., Zawiślańska A., Ochrona konsumenta przez organy administracji publicznej w dobie sprywatyzowania działalności sektorowej, [w:] Blicharz J., Prawne aspekty prywatyzacji, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.

Florczak-Wątor M., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tuleja P. [red.], LEX/ el. 2021, art. 7.

Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, SAWPIAUW, Warszawa 2011

Izdebski P., Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny, cz. 1, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 3.

Izdebski P., Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny, cz. 2, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 4.

Jabłoński M., [w:] Prawo administracyjne, Wierzbowski M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Jabłoński M., Rola tzw. miękkiego prawa w działaniu administracji publicznej w sferze zewnętrznej, niepublikowana rozprawa doktorska, Biblioteka WPiA UW, Warszawa 2014.

Jakimowicz W., Konstrukcja tak zwanego domniemania kompetencji organu administracji publicznej, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Boć J., Chajbowicz A. [red.], Kolonia Limited, Wrocław 2009.

Krzemień M., Wajda P., Konsekwencje potencjalnej niezgodności Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego z prawem Unii Europejskiej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2021, nr 3.

Kunkiel-Kryńska A., Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Tom I. Mechanizm i funkcje, POLTEXT, Warszawa 2000

Nadolska A., Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF, CH Beck, Warszawa 2021.

Ofiarski Z., Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, Jurkowska-Zeidler A., Olszak M., Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Prawo administracyjne, Jagielski J., Wierzbowski M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

Roszkiewicz J., Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu. Studium publicznoprawne, CH Beck, Warszawa 2022.

Senden L., Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, “Electronic Journal of Comparative Law” 2005, vol. 9(1).

Skuczyński P., Soft law w perspektywie teorii prawa, [w:] System prawny a porządek prawny, Bogucki O., Czepita S., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Słok-Wódkowska M., Zasada pomocniczości, [w:] Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Grzeszczak R., Szczerba-Zawada A., EuroPrawo, Warszawa 2016.

Spryszak K., Rola standardów o charakterze soft law w zakresie kreowania zobowiązań w państwach członkowskich organizacji międzynarodowych, „Humanities and Social Sciences” vol. XXIII, 2017/4(24).

Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Liber, Warszawa 2010.

Supernat J., Miejsce i znaczenie soft law w prawie publicznym Unii Europejskiej,[w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Boć J., Chajbowicz A. [red.], Kolonia Limited, Wrocław 2009.

Śliwa-Wajda M., Administracyjnoprawne środki zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa w Polsce i Niemczech, EuroPrawo, Warszawa 2017.

Świątkiewicz J., Podstawa prawna uprawniającej decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo” 1985, nr 5.

Tridimas T., The Principles of Proportionality and Subsidiarity under the EU Constitution, [w:] Reformowanie Unii Europejskiej. Wybrane problemy prawne okresu przemian, Piontek E. [red.], Kantor Wydawniczy, Zakamycze 2005.

Wajda P., Przyjęte praktyki rynkowe – status prawny, „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 7–8.

Wajda P., Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.

Wajda P., Zasada proporcjonalności, [w:] Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Grzeszczak R., Szczerba-Zawada A., EuroPrawo, Warszawa 2016.

Wojno B., [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P., CH Beck, Warszawa 2012.

Wojno B., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017, art. 329.

Wojtczak D., Soft law i mechanizmy nielegislacyjne, jako instrumenty ingerencji rynku usług bankowych Unii Europejskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 1.

Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna,„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, nr 4.

Zubik M., Sokolewicz W., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, Garlicki L. [red.], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, art. 7.