wu2022.3.7

Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2022 roku, sygn. III CZP 7/22

Anna Wilk

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.3.7

Abstract

Zagadnienie prawne rozstrzygnięte glosowaną uchwałą dotyczy przede wszystkim pojazdów stanowiących jedynie „bazę” do korzystania ze specjalistycznych urządzeń zamontowanych na tych pojazdach – np. dźwigów, wysięgników, podnośników koszowych, łyżek koparek itp. Pojazdy te podczas wykorzystywania tych urządzeń mogą się bowiem nie poruszać w sensie fizycznym, tj. na kołach lub gąsienicach, zaś elementem pozostającym w ruchu będzie wówczas jedynie zamontowana na nich specjalistyczna maszyna. Sąd Najwyższy stwierdził, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej.

 

Słowa kluczowe

pojazd, ruch, szkoda, komunikacja, odpowiedzialność.

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Borysiak W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III A, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2022, Legalis.

Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2021, Legalis.

https://bliskoznaczny.pl/synonim/transport [dostęp: 22.09.2022].

Kondak K., Pojęcie ruchu pojazdu jako przesłanki odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji, „Monitor Prawniczy” 2022, nr 11.

Konieczna K., Granice pojęcia ruchu pojazdu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018, nr 4

Kucharski B., Wpułapce braku ochrony. Obrona szerokiego pojęcia ruchu pojazdu na gruncie przepisów o ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2021, nr 2.

Maśniak D., „Ruch pojazdu” jako przesłanka odpowiedzialności ubezpieczyciela OC posiadacza ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego – znaczenie orzeczenia TS C 514/16 Rodrigues de Andrade, „Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.

Oleszczak J., Zbieg odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 4.

Oleszczak J., Zmiany w rozumieniu pojęcia ruchu pojazdu pod wpływem orzeczenia TSUE w sprawie C/514–16 Rodrigues de Andrade, „Prawo Asekuracyjne” 2020, nr 2.

Rembieliński A., Ruch samochodu jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za wypadek, „Palestra” 1969, nr 7–8.

Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/komunikacja;2472911.html [dostęp: 22.09.2022].

Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/transport;2530401.html [dostęp: 22.09.2022]

Śmieja A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 372.

Zelek M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–352, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2021, Legalis.

Żelechowski Ł., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Osajda K. [red], wyd. 30, Warszawa 2022, Legalis.