wu2022.2.3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediatora – obowiązkowe czy dobrowolne?

Aneta Mendrek

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.2.3

Abstract

W Polsce wykonywanie zawodu mediatora nie wiąże się z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W artykule zaprezentowano analizę aktualnego statusu zawodu mediatora oraz wskazano perspektywy jego rozwoju (m.in. związane z stałą profesjonalizacją). Przedstawiono także sytuację w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej mediatorów oraz podjęto próbę identyfikacji ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną mediatorów. Autorka krytycznie ocenia brak ustawowych gwarancji wykonywania zawodu mediatora przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz wskazuje na potrzebę uporządkowania statusu prawnego tego zawodu i ochrony prawnej tytułu zawodowego. Autorka dochodzi do wniosku, że aktualnie nie zachodzą wskazywane w literaturze przesłanki uzasadniające objęcie mediatorów obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia obowiązkowe, odpowiedzialność cywilna mediatora.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Antolak-Szymanski K., [w:] Piaskowska O.M., Antolak-Szymanski K., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Banaszewska A., Umowa mediatorska,[w:] Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, Torbus A. [red.], Ministerstwo Gospodarki. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Warszawa 2015.

Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Ereciński T., [w:] Grzegorczyk P., Gudowski J., Jędrzejewska M., Weitz K., Ereciński T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Frączek G., Umowa o mediację, [w:] Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy,Torbus A. [red.], Ministerstwo Gospodarki. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Warszawa 2015.

Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce, CH Beck, Warszawa 2007.

Jacyszyn J., Czy potrzebna jest definicja normatywna wolnego zawodu, „Rejent” 2014, z. specjalny.

Jacyszyn J., Wolny zawód” – anachronizm czy istotne pojęcie prawne? „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 11.

Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2004.

Kuźmicka-Sulikowska J., Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3.

Malczyk M., Komentarz do art. 1835 , [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1–42412, Góra-Błaszczykowska A. [red.], CH Beck, Warszawa 2020, Legalis.

Mendrek A., Koszty postępowania mediacyjnego,[w:] Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Zemke-Górecka A., Rogula C. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.

Morek R., ADR w sprawach gospodarczych, CH Beck, Warszawa 2004.

Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2006, Legalis.

Myślińska M., Mediator w polskim porządku prawnym, CH Beck, Warszawa 2018, Legalis

Myślińska M., Problematyka odpowiedzialności cywilnej mediatora, [w:] Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nałęczów Zdrój 8–10 maja 2009 r., Olszewski J. [red.], Bonus Liber, Rzeszów 2009.

Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, Lex/el.

Pazdan M., Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność cywilna mediatora,[w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Pyziak-Szafnicka M. [red.], Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.

Pazdan M., Umowa o mediację, [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Janusza Szwai, Nowińska E., Du Vall M. [red.], Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.

Sobolewski P., Mediacja w sprawach cywilnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2.

Weitz K., Gajda-Roszczynialska K., Mediacja w sprawach gospodarczych, [w:] Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7, Wiśniewski T. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.

Weitz K., Mediacja w sprawach gospodarczych, [w:] Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. System Prawa Handlowego. Tom 8, Wiśniewski T. [red.], CH Beck, Warszawa 2007.

Źródła internetowe
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nowy-projekt-dla-mediacji-powstanie-krajowy-rejestr-mediatorow [dostęp: 12.11.2021].

http://centrummediacji.nra.pl/strona/o-centrum [dostęp: 12.11.2021].

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=38212 [dostęp: 12.11.2021].

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=23&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top [dostęp: 12.11.2021].

https://pwskonstanta.pl/aktualnosci-pws/oc-mediatora-ubezpiecz-sie-mediuj-spokojnie/ [dostęp: 12.11.2021].

Karta produktu https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513554 [dostęp: 12.11.2021].

Karta produktu i OWU https://www.warta.pl/documents/oferta_dla_firmy/Warta_WU_OC_Zawodowe_C7750.pdf [dostęp: 12.11.2021].
Umowa generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 roku; https://kirp.pl/nowa-umowa-generalna-pomiedzy-krajowa-izba-radcow-prawnych-a-towarzystwem-ubezpieczeniowym-axa-ubezpieczenia-tuirsa/ [dostęp: 12.11.2021].

Umowa generalna zawarta przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, 5 grudnia 2017 r., https://adwokat.marsh-zawodowe.pl/Documents/NRA/Umowa%20generalna%20NRA%20-%20TU%20Ergo%20Hestia.pdf?v=3 [dostęp: 12.11.2021].