wu2021.4.8

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku, sygn. III CZP 31/19. Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie nad poszkodowanym, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Jakub Sewerynik

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.4.8

Abstract

Glosa odnosi się do uchwały Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku (III CZP 31/19), zgodnie z którą poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie. Autor glosy wyraża krytyczną ocenę względem uchwały, wskazując, że sama konieczność zapewnienia opieki – wbrew stanowisku Sądu Najwyższego – nie stanowi szkody majątkowej. Wobec braku straty w majątku poszkodowanego przyznanie odszkodowania w wysokości kosztów hipotetycznej opieki jest niezgodne z zasadą pełnego odszkodowania i prowadzi do wzbogacenia poszkodowanego. Zdaniem autora dla ustalenia należności odszkodowania istotne jest, kto poniósł koszt opieki i czy koszt ten w ogóle był poniesiony. Poszkodowany nie ma prawnego obowiązku rozliczenia się z osobą, która poniosła koszt podlegający kompensacie. Autor wskazuje również, że z samego faktu bycia poszkodowanym nie wynika uprawnienie do dochodzenia roszczeń przysługujących osobom trzecim (również bliskim). Autor wyraził pogląd, że pożądany systemowo skutek można uzyskać przy zastosowaniu przepisu art. 444 § 2 k.c. (renta).

 

Słowa kluczowe

odszkodowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, nieodpłatna opieka, koszt, wydatek, strata, zasada pełnego odszkodowania, renta.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Baranek R., Realizacja zasady pełnego odszkodowania w przypadku uszczerbku powstałego w rzeczy używanej, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 3.
Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.
Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2011.
Kidyba A., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Wolters Kluwer,
Warszawa 2014.
Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.], Legalis 2021.
Kodeks cywilny. Komentarz, Załucki M. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.
Kodeks cywilny. Tom I–II. Komentarz, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.
Majewski P., Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2019
roku, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2020, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/
PIU-ANALIZA-DANYCH-PRZESTĘPSTWA-UBEZPIECZENIOWE-RAPORT-201218.pdf.
Odpowiedzialność prywatnoprawna. System Prawa Medycznego. Tom 5, Bagińska E. [red.], CH
Beck 2021.
Orlicki M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19, w sprawie
dopuszczalności dochodzenia przez poszkodowanego na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie, „Prawo
Asekuracyjne” 2021, nr 2(107).