wu2021.4.4

W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki partnerskiej adwokatów

Grzegorz Suliński

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.4.4

Abstract

Adwokat obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonej pomocy prawnej. Ratio legis tego obowiązku stanowi wzgląd na ochronę interesu zarówno samego adwokata, jak i jego zleceniodawcy. Ustawodawca dopuszcza wykonywanie zawodu adwokata w różnych formach organizacyjno-prawnych, spośród których na pierwszy plan wysuwa się spółka partnerska. Wtakim przypadku stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej jest spółka, a nie adwokat. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takiej umowy ponosi zatem wpierwszej kolejności spółka, a następnie – wwarunkach subsydiarności – adwokat. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej adwokata nie obejmuje swym zakresem ochronnym roszczeń odszkodowawczych wywodzonych przez zleceniodawcę usługi wobec spółki. Wkonsekwencji uszczerbku doznaje zarówno sfera prawna adwokata, jak i zleceniodawcy. Wydaje się, że istnieje potrzeba interwencji ustawodawczej w kierunku objęcia obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – obok adwokata – także spółki partnerskiej, w ramach której wykonuje on swój zawód

 

Słowa kluczowe

adwokat, spółka partnerska, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Czerwińska H., Odpowiedzialność cywilna adwokata na tle ubezpieczenia OC – uwagi w świetle
wybranych orzeczeń sądowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 1.
Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 86, System Informacji Prawnej Lex.
Gawryluk M., Prawo o adwokaturze. Komentarz do art. 8a, System Informacji Prawnej Lex.
Jacyszyn J., Spółka partnerska według przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Komentarz,
Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała 2000.
Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych. Komentarz
do art. 95, Lex/El.
Krześniak E.J., Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców
prawnych, Zakamycze, Kraków 2002.
Litwińska-Werner M., [w:], System Prawa Handlowego. Tom 2A. Prawo spółek handlowych, Szumański
A. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.
Mikś G., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki partnerskiej oraz jej wspólników,
„Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2009, z. 6(1).
Nowacki A., Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, „Przegląd Prawa Handlowego”
2016, nr 1.
Mikołajewicz M., Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu, „Studia Iuridica Toruniensia” 2009, t. V.
Muliński M., Tytuł egzekucyjny przeciwko spółce osobowej podstawą uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko jej wspólnikowi, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 6.
Pyzioł W., [w:] Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, CH Beck, Warszawa 2014.
Pyzioł W., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Komentarz do art. 86 k.s.h., Pyzioł W. [red.],
System Informacji Prawnej Lex.
Spyra M., [w:], Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G.,
Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R. [red.], CH Beck,
Warszawa 2017.
Strzępka J, Zielińska E., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Strzępka J. [red.], CH Beck,
Warszawa 2015.
Trela J., [w:], Prawo o adwokaturze. Komentarz do art. 8a, Kruszyński P. [red.], System Informacji
Prawnej Lex