wu2021.3.7

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 roku (III CZP 84/18) w sprawie kosztów najmu pojazdu zastępczego [Glosa aprobująca]

Mateusz Kosmol

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.3.7

Abstract

Przedmiotem glosy jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 roku (sygn. III CZP 84/18) dotycząca odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy uszkodzonego pojazdu. Zdaniem autora, glosowana uchwała Sądu Najwyższego jest prawidłowa i zasługuje na aprobatę, co zostanie szczegółowo uzasadnione w treści glosy.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, odszkodowanie, pojazd zastępczy, przedłużający się okres naprawy.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., [w:] System Prawa Medycznego. Odpowiedzialność prywatnoprawna. Tom 5, Bagińska
E. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Bagińska E., Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium
prawnoporównawcze, TNOiK, Toruń 2013.
Dybowski T., Adekwatny czy konieczny związek przyczynowy?: (dokończenie), „Palestra” 1961,
nr 5/7(43).
Kaliński M., [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6, Olejniczak
A. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Kowalewski E., Uprawnienie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym do pojazdu zastępczego – ujęcie prawnoporównawcze, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 1.
Kowalewski E., Ziemiak M.P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn.
III CZP 20/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 7–8.
Pałka K., Związek przyczynowy w projekcie przepisów o wykonaniu i skutkach naruszenia zobowiązań, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 2.
Rabiega R., Związek przyczynowy jako podstawowy warunek pozwalający na przypisanie odpowiedzialności sprawcy przestępstwa skutkowego. Próba uporządkowania pojęć, „Acta Iuris
Stetinensis” 2014, tom 8.
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2020.
Rybicki R., i40 kontra VW Passat: czy Hyundai okazał się lepszy od Volkswagena?, „Auto Świat”
czerwiec 2012, https://www.auto-swiat.pl/testy/testy-nowych-samochodow/i40-kontra-vw-
-passat-czy-hyundai-okazal-sie-lepszy-od-volkswagena/bp72e0y?utm_source=www.auto-swiat.
pl_viasg_auto-swiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
[dostęp: 02.04.2021].
Trzaskowski R., Borysiak W., Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu
pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (perspektywa prawnoporównawcza), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, https://iws.
gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Borysiak-W.Trzaskowski-R._Dochodzenie-roszcze%C5%84-onaprawienie-szkody-w-postaci-koszt%C3%B3w-najmu-pojazdu-zast%C4%99pczego-perspektywaprawnopor%C3%B3wnawcza.pdf [dostęp: 18.04.2021].