WU2021.2.3

Ocena roli wyspecjalizowanych centrów mediacji na przykładzie Wydziału Pozasądowego rozwiązywania Sporów w Biurze rzecznika finansowego

Marta J. Skrodzka, Anna Szafranek

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.2.3

Abstract

Instytucja mediacji – jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, cieszy się stałym wzrostem zainteresowania, zarówno na gruncie prawa, jak i w praktyce. Z początkiem XXI wieku w Polsce zaczęły powstawać różne ośrodki mediacyjne specjalizujące się w pozasądowym rozwiązywaniu
sporów przedmiotową metodą. W związku z powyższym pojawiają się pytania o potrzebę istnienia, funkcjonowania i o rolę wyspecjalizowanych centrów mediacji – ośrodków świadczących usługi w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów w postaci postępowania mediacyjnego w ściśle określonej kategorii spraw (specjalizacja przedmiotowa). Częściowej odpowiedzi na tak sformułowane pytania dostarcza najnowsza analiza badania przeprowadzonego przez autorki niniejszego artykułu wśród mediatorów zatrudnionych w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Rzeczniku
Finansowym – a więc podmiocie, który w praktyce stosuje pozasądowe procedury rozwiązywania sporów w określonych kategoriach spraw. Przedmiotowe badanie pozwala również na realizację zasadniczego celu artykułu, jakim jest weryfikacja stanowiska mediatorów (na przykładzie opinii mediatorów
zatrudnionych w Biurze Rzecznika Finansowego) w kwestii potrzeby funkcjonowania wyspecjalizowanych centrów mediacji w Polsce.

 

Słowa kluczowe

ADR, mediacja, pozasądowe rozwiązywanie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, Rzecznik Finansowy, spory na rynku finansowym.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Araszkiewicz M., Płeszka K., Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów, [w:] Mediacja. Normy,
teoria, praktyka, Płeszka K., Czapska J., Araszkiewicz M., Pękala M. [red.], Wolters Kluwer,
Warszawa 2017.
Bednarz K., Koncepcja sprawiedliwości naprawczej wg Leona Petrażyckiego a mediacja w proce-
sie cywilnym, [w:] Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego, Gil D., Pikuła Ł. [red.],
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Biała Księga Rzecznika Finansowego, Warszawa 2020.
Centra Arbitrażu i Mediacji (CAM) powstałe w związku z realizacją projektów prowadzonych przez
Ministerstwo Gospodarki, a następnie Ministerstwo Sprawiedliwości, https://www.cammediacje.
pl/centra-arbitrazu-i-mediacji/czym-sa-centra-arbitrazui-mediacji-cam [dostęp: 26.02.2021].
Centrum Mediacji Lewiatan, http://konfederacjalewiatan.pl/mediacje [26.02.2021].
Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, http://mediacje.kirp.pl [dostęp: 26.01.2021].
Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, http://centrummediacji.nra.pl [dostęp:
26.02.2021].
Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczegól-
nym uwzględnieniem mediacji – postępowanie cywilne, [w:] Mediacja. Normy, teoria, prak-
tyka, Płeszka K., Czapska J., Araszkiewicz M., Pękala M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Frączek G., Funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych, „Kwartalnik ADR” 2011, nr 2/14.
Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym. Zastosowanie
w Europie i w Polsce, CH Beck, Warszawa 2007.
Historia mediacji, https://www.lublin.so.gov.pl/historia-mediacji,m,mg,282,303 [dostęp: 26.02.2021].
Historia PCM, https://mediator.org.pl/o-nas/historia-pcm/ [dostęp: 26.02.2021].
Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 1993.
Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 175 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Haczkowska M. [red.], Lex online, 2019.
Ministerstwo Sprawiedliwości, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-statystyczne-doty-
czace-mediacji [dostęp: 26.02.2021].
Morek R., ADR – w sprawach gospodarczych, CH Beck, Warszawa 2004.
Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kredyty-frankowe-panstwo-pozwolilo-
-bankom-na-zbyt-wiele.html [dostęp: 26.02.2021].
Pazdan M., O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, „Rejent” 2004, nr 2.
Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, PWN, Warszawa 1985.
Pieckowski S., Mediacja gospodarcza, Difin, Warszawa 2015.
Polskie Centrum Mediacji, https://mediator.org.pl [dostęp: 26.02.2021].
Raport NIK, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym, Warszawa 2019, https://www.
nik.gov.pl/plik/id,21513,vp,24159.pdf [dostęp: 26.02.2021].
Raport NIK, Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym,
Warszawa 2018, https://www.nik.gov.pl/plik/id,17566,vp,20139.pdf [dostęp: 26.02.2021].
Skrodzka M.J., Zemke-Górecka A. Instytucja mediacji w polskim porządku prawnym – jej rozwój
i przyszłość w sporach z zakresu prawa cywilnego, „Palestra” 2019, nr 11–12.
Skrodzka M.J., Szafranek A., Ziemblicki M., Mediacja w sporach na rynkach finansowych na przy-
kładzie Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2021, nr 2.
Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, https://www.mediacja.
gov.pl/Spo-eczna-Rada-do-spraw-Alternatywnych-Metod-Rozwi.html [dostęp: 26.02.2021].
Sprawozdania z działalności Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika
Finansowego za 2017 r., 2018 r., 2019 r., https://rf.gov.pl/o-nas/sprawozdania/ [dostęp:
28.02.2021].
Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego Przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku,
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/sprawozdanie_z_dzialalnosci_sadu_polubow-
nego_za_2018_65357.pdf [dostęp: 28.02.2021].
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego
w 2019 roku, s. 177–178, dostępne na: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/
Sprawozdanie%202019.pdf [dostęp: 28.02.2021].
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://polubowne.uokik.gov.pl [dostęp: 26.02.2021].
Weitz K., Gajda-Roszczynialska K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym
uwzględnieniem mediacji, [w:] Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka–teoria–per-
spektywy, Torbus A. [red.], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.
Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007.
Zienkiewicz Adam, Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości, „Arbitraż i Mediacje 2013, nr 4.