WU2021.2.1

Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji

Robert Stefanicki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.2.1

Abstract

Sama idea sprawowania częściowego nadzoru personalnego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad rynkiem finansowym nie jest kwestionowana, jako że może się ona wpisywać w całokształt mechanizmów składających się na ład korporacyjny. Jednakże niektóre sposoby jej urzeczywistnienia nasuwają wątpliwości. Zastrzeżenia dotyczą oceny kryteriów weryfikacji przyjmowanych przez wskazany organ, wychodzenia poza granice kompetencji przy wydawaniu niektórych aktów. Ingerencja regulatora w działalność ubezpieczeniową musi być wyważona i dążyć do pogodzenia celu nadzoru z celem funkcjonowania zakładu ubezpieczeń jako spółki akcyjnej. Realizacja administracyjnego nadzoru personalnego dotyczy również interesu prawnego ocenianego w tym trybie.

 

Słowa kluczowe

klauzula generalna, zgoda organu nadzoru, interes prawny, luz decyzyjny, rękojmia należytego wykonywania obowiązków

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Adamiak B., Uwagi o fenomenie otwartej regulacji instytucji procesowych, [w:] Fenomen prawa
administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Jakimowicz W.,
Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Adamska A., Projekt zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – ocena w świetle
zasady proporcjonalności, Warszawa 2014.
Bator A., O adekwatności założeń derywacyjnej koncepcji wykładni do badań nad interpretacją
prawa Unii Europejskiej, „Studia Prawa Publicznego” 2015, z. 2.
Bator A., Kaczmarek P., Kim ma być wychowanek akademii prawniczej? O perspektywach budo-
wania edukacji prawniczej wokół konstytucji, „Krytyka Prawa” 2018, nr 2.
Florczak-Wątor M., [w:] Kontrola konstytucyjności klauzul generalnych, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4.
Geburczyk F., Służebna funkcja postępowania administracyjnego jako paradygmat? Tło historycz-
ne a perspektywa współczesna, „Państwo i Prawo” 2020, nr 7.
Jabłoński P., Kaczmarek P., O grze interpretatora z tekstem prawnym i czynnikami pozatekstowy-
mi w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”
2020, nr 2.
Kaczmarek P., Materialne i proceduralne aspekty prawa. Wstęp do rozważań nad przejawami
proceduralizacji w prawie europejskim, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa
europejskiego, Kaczor J. [red.], „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2760, Wrocław 2005.
Kardas P., Gutowski M., [w:] Kardas P., Gutowski M., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie op-
artym na Konstytucji, CH Beck, Warszawa 2017.
Korycka-Zirk M., Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności prawa, TNOiK, Toruń 2017.
Leszczyński L., [w:] Wykładnia w prawie administracyjnym. System prawa administracyjnego.
Tom 4 , Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z. [red.], CH Beck, Warszawa 2015.
Leśniak D., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska
M., Wajda P. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Łętowska E., Prawo w „płynnej nowoczesności”, „Państwo i Prawo” 2014, nr 3.
Moczulska M., Klauzula ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego a swoboda de-
cyzyjna organu, [w:] Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym, Zacharko L. [red.],
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016.
Morawski L., Filozofia publiczna i zobowiązania moralne, „Prawo i Więź” 2017, nr 2.
Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis,
Warszawa 2005.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.
Nowacki J., Rządy prawa. Dwa problemy, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1995.
Orlicki M., Projektowanie typu ubezpieczenia („produktu ubezpieczeniowego”) według rekomen-
dacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem, „Prawo
Asekuracyjne” 2016, nr 3.
Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, CH Beck, Warszawa 2018.
Romanowski M., Haiduk P., Oddziaływanie Komisji Nadzoru Finansowego na kwestie korporacyjne
w zakładach ubezpieczeń w świetle Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.
Romanowski M., Weber-Elżanowska A.M., Kilka refleksji na temat kompetencji Komisji Nadzoru
Finansowego do wydania Zasad Ładu Korporacyjnego do instytucji nadzorowanych, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.
Romanowski M., Zarzycka K., Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego
w „Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020
roku”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 3.
Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), „Państwo i Prawo”
1990, nr 11.
Stefanicki R., Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Wolters Kluwer,
Warszawa 2020.
Stefanicki R., Violation of the fair resolution principle in recruitment procedures for the positions
of managers, “Polish Law Review” 2016, nr 1.
Stelmach J., Pozytywistyczne mity metody prawniczej, „Forum Prawnicze” 2012, z. 3.
Sulikowski A., Otręba K., O potrzebie studiów krytycznych nad prawem konstytucyjnym, „Państwo
i Prawo” 2017, nr 3.
Szajkowski A., O metodzie badania prawa handlowego, [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 la-
tach obowiązywania, Frąckowiak J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Szczucki K., W poszukiwaniu dóbr chronionych w Konstytucji, „Forum Prawnicze” 2011, nr 4–5.
Wajda D., Kwalifikacje członków zarządu na gruncie kodeksu spółek handlowych w prawie banko-
wym oraz ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 4.
Wajda P., Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie dwóch członków zarządu krajowego
zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji – wybrane aspekty, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1.
Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1974.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Żurawik A., Interes publiczny w prawie gospodarczym, CH Beck, Warszawa 2013.