WU2020.4.5

Glosa do uchwały Sądu najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (iii CZP 90/19)

Marcin Orlicki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.5

Abstract

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mecha-nicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszko-dzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego.

 

Słowa kluczowe

ruch pojazdu mechanicznego, gospodarstwo rolne, odszkodowanie, odpowiedzialność cywilnoprawna, obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Kopaczyńska-Pieczniak K., Umowa leasingu, [w:] Kodeksowe umowy handlowe, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyj-nym, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2011.
Poczobut J., Leasing, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 8, Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
Wąsiewicz A., Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995.