WU2020.2.6

Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku
(III CZP 99/18)
[Glosa aprobująca]

Karol Rębisz

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.6

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest omówienie Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (sygn. III CZP 99/18[OSNC 2020/2/13]). Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika
Finansowego w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych. Omawiana uchwała dotyczy zasadności zwrotu kosztów prywatnej opinii biegłego (ekspertyzy) przez ubezpieczyciela
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W ocenie autora Sąd Najwyższy prawidłowo wskazał, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych przysługuje zwrot kosztów ekspertyzy od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Warto jednak uzupełnić rozważania Sądu Najwyższego poprzez omówienie kwestii
niezbędności ekspertyzy i dodanie kilku uwag dotyczących cesji wierzytelności odszkodowawczych.

 

Słowa kluczowe

prywatna opinia biegłego, poszkodowany, cesjonariusz, roszczenia odszkodowawcze.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Chrościński P., Sprawozdanie z konferencji „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku
ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś i jutro, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 2.
Fuchs B., Komentarz do art. 361 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część
ogólna (art. 353–534), Fras M., Habdas M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Kaliński M., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom VI, Olejniczak
A. [red.], CH Beck, Warszawa 2009.
Kowalewski E., Ziemiak M., W sprawie legalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych, „Prawo Asekuracyjne” 2011, nr 1.
Krajewski M., Szkoda na mieniu wynikająca z wypadków komunikacyjnych, Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości, Warszawa 2017.
Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Krawczyk K., Daszewski A., Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych,
„Monitor Ubezpieczeniowy” 2009, nr 37.
Olejniczak A., Komentarz do art. 361 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania
– część ogólna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Raport Rzecznika Finansowego Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych
a praktyki zakładów ubezpieczeń, Warszawa 2017.
Senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wynikających z czynu niedozwolonego (Sejm VIII kadencji, druk nr 3136).
Sikorski G., Komentarz do art. 509 k.c., [w:] Ciszewski J., Nazaruk P., Kodeks cywilny. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Wąsiewicz A., Orlicki M., Koszt usługi likwidacji szkody jako element odszkodowania z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Prawo
Asekuracyjne” 1999, nr 3.