Publikacja pt. „Programy audytu”

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat oraz opublikowanego jesienią 2017 r. materiału pt.: „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.
Obecnie Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej przygotowała program audytu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.
Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem audytów poszczególnymi obszarami, w formie szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Listy pytań pomagają ponadto wyznaczyć kierunek prac i stanowią praktyczne podpowiedzi do planowania czynności audytowych.

Program audytu RTU dla celów rachunkowości
Pismo przewodnie