WU2020.2.5

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia
2020 roku sygn. I SA/Bd 655/191

Wiktor Podsiadło

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.5

Abstract

W glosowanym wyroku sąd stanął na stanowisku, że usługi ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. Za takim rozstrzygnięciem przemawia brak podobieństwa usługi ubezpieczeniowej do innych, wymienionych w tym przepisie świadczeń. Przedstawiony przez sąd pogląd zasługuje
na aprobatę. Warto również zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych stanowi przykład posłużenia się przez prawodawcę zwrotem niedookreślonym w celu zdeterminowania granic opodatkowania. Wydaje się, że ostrożne wykorzystywanie sformułowań niedookreślonych w prawie podatkowym jest uzasadnione. Należy jednak wskazać, że rodzi to ryzyko polegające na dokonywaniu przez administrację skarbową – w złej wierze – interpretacji przepisów prawa
podatkowego w celu zwiększenia obciążeń podatkowych

 

Słowa kluczowe

podatek dochodowy, podatek u źródła, ubezpieczenie, gwarancja, zwroty niedookreślone.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Borszowski P., Determinanty elastyczności przepisów prawa podatkowego (na drodze do poprawy
systemu podatkowego), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2016, nr 1.
Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer,
Warszawa 2017.
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2003.
Filipczyk H., Zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 9.
Knawa K., Zasada określoności zobowiązania podatkowego jako postulat nauki i wymóg prawny,
„Toruński Rocznik Podatkowy” 2014, nr 1.
Kondej M., Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności Konstytucji,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, nr 3.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis/dostęp elektroniczny.
Kukiełka J., Charakterystyka relacji gwarantowania, [w:] Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia
finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003.
Kukiełka J., Porównanie relacji gwarantowania i różnych rodzajów ubezpieczeń, [w:] Kukiełka J.,
Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003.
Ladziński A., Waśko J., Burczyński T., Waśko W., Kudlek K., Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki
stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Raport podsumowujący wyniki badania
danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej, TNOiK, Toruń 2019.
Leńczuk J., Zwroty niedookreślone w procesie stosowania prawa podatkowego, [w:] Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński
T. [red.], CeDeWu, Warszawa 2010.
Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie Skłodowskiej, Lublin 2000.
Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1989.
Mastalski R., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa 2014.
Tracz G., Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Zakamycze,
Kraków 1998.
Trzaskowski R., Żuławska C., Komentarz do art. 391 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III.
Zobowiązania. Część ogólna, Gudowski J. [red.], Warszawa 2018, Lex/dostęp elektroniczny.
Wołodkiewicz W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa
2009, Lex/dostęp elektroniczny.
Kondek J.M., Komentarz do art. 805 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.],
Warszawa 2020, Legalis/dostęp elektroniczny.
Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Holly R. [red.], Poltext, Warszawa 2003.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.