WU2020.1.3

Pasażer jako ubezpieczony w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych – konsekwencje
wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic
Insurance Company

Jakub Oleszczak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.3

Abstract

W artykule przedstawiono konsekwencje wyroku TSUE w sprawie BTA Baltic Insurance Company.
Zgodnie ze wspomnianym orzeczeniem obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC obejmuje
szkodę wyrządzoną otwarciem drzwi pojazdu przez pasażera i uderzeniem nimi w inny pojazd stojący
na parkingu. Z treści przywołanego wyroku wynika, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrywania
szkód wyrządzonych przez pasażerów pojazdu. Należy jednak wskazać, że zakład ubezpieczeń będzie
zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC tylko wówczas, gdy ubezpieczonemu zostanie przypisana odpowiedzialność cywilnoprawna za wyrządzenie szkody. Zgodnie
zaś z polskim prawem ubezpieczonymi w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego OC są wyłącznie
posiadacz pojazdu oraz kierujący nim. Tymczasem istnieją sytuacje, w których w świetle prawa polskiego jedynym odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody będzie pasażer. W takich wypadkach poszkodowany pozbawiony jest ochrony ubezpieczeniowej, co pozostaje w sprzeczności z przywołanym
wyrokiem TSUE. W związku z powyższym należy postulować zmianę polskiego prawa przez dodanie
pasażera do katalogu osób ubezpieczonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych.

 

Słowa kluczowe

ruch pojazdu mechanicznego, obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, ubezpieczony, odpowiedzialność cywilnoprawna, odszkodowanie

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiego. Podręcznik dla kierunków
prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Bieniek G., Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Bucoń P., Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.
Byczko S., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.
Justyński T., Glosa do wyroku SN z 13 sierpnia 2008 r., sygn. I CSK 56/08, OSP 2010, nr 3.
Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.
Kodeks cywilny. Komentarz LEX, Kidyba A. [red.], Warszawa 2014.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Habdas M., Fras M. [red.], Wolters
Kluwer, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz art. 353–626, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.
Kodeks cywilny. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Gudowski J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa
2018.
Konieczna K., Granice pojęcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018, nr 4.
Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek
przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, Wydawnictwo Prawnicze, Łódź 1965.
Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK,
Toruń 2008.
Miaskowski J., Niezgoda K., Skawiński P., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
CH Beck, Warszawa 2012.
Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007.
Prawo gospodarcze i handlowe, Katner W. J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Raczyński A., Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
CH Beck, Warszawa 2010.
Robaczyński W., Kontrowersje wokół pojęcia ruchu pojazdu (art. 436 K. C.), „Palestra” 2007, nr 5–6.
System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, Olejniczak A. [red.], CH
Beck, Warszawa 2014.
Szczechowicz J., Odpowiedzialność cywilna posiadacza mechanicznego środka komunikacji
za szkody wyrządzone w ruchu lądowym, Pracownia Wydawnicza EISet, Olsztyn 2013.
Wąsiewicz A., Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2001