WU2019.4.6

Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia
uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego
– uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego
z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18)

Mateusz Kaźmierczak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.4.6

Abstract

Wsprawach przeciwko ubezpieczycielowi o roszczenia z tytułu szkody na mieniu poniesionej w wyniku
wypadku komunikacyjnego kwestią istotną w praktyce może okazać się naprawa uszkodzonego pojazdu przed zakończeniem postępowania sądowego. W niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał
za niebudzące wątpliwości, że taka okoliczność nie powinna mieć wpływu na ustalenie wysokości
odszkodowania. Jednakże można wskazać również wiele argumentów przeciwko tej tezie, także podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie (w tym w orzeczeniach Sądu Najwyższego). Ze względu na te
przesłanki sygnalizowany problem nie powinien bynajmniej być uznany za „niebudzący wątpliwości”.
Warto więc zastanowić się nad racjami przemawiającymi za każdym ze stanowisk.

 

Słowa kluczowe

odszkodowanie, szkoda, szkoda częściowa, ubezpieczenie, utrata wartości.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Formy reparacji szkody na mieniu we współczesnym prawie odszkodowawczym –
konwergencje, przemilczenia i perspektywy, [w:] Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej
pojazdu poddanego naprawie, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2012.
Bezgotówkowa likwidacja szkód trudniejsza przez zakaz cesji wierzytelności, „Dziennik Gazeta
Prawna”, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1347240,zakaz-cesji-wierzytelnosci-utrudnilikwidacje-szkod.html [dostęp: 15.09.2019].
Kaliński M., Tak zwany ubytek wartości handlowej jako składnik odszkodowania ubezpieczeniowego, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 10.
Kodeks cywilny. Komentarz [art. 361], Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Krajewski M., Szkoda na mieniu wynikająca z wypadków komunikacyjnych, Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości, Warszawa 2017.
Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Zasada pełnego odszkodowania (mity i rzeczywistość), [w:]
Rozprawy prawnicze: Księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Ogiegło L., Popiołek
W., Szpunar M. [red.], Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005.
Olędzka A., Obniżenie wartości handlowej pojazdu po naprawie a odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 1.
System prawa prywatnego. Tom 6, Olejniczak A. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Wąsiewicz A., Odszkodowanie w razie szkody w pojeździe mechanicznym, „Prawo Asekuracyjne”
1996, nr 3.