WU2019.3.4

Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych
warunków ubezpieczenia – ocena stanu
obowiązującego i postulaty interpretacyjne

Dariusz Fuchs
Adam Malik

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.4

Abstract

Artykuł został poświęcony problemowi normatywnego obowiązku doręczenia OWU. Autorzy omawiają to
zagadnienie w kontekście ewolucji dotyczących go przepisów. Zwracają również uwagę na odmienne
konsekwencje zaliczenia podmiotów do kategorii odpowiednio: B2B i B2C. Skupiają się także na rozbieżnościach w rozumieniu przesłanek zwalniających zakłady ubezpieczeń z powyższego obowiązku w świetle art. 384 §2 zd. 1 k.c. Z tego też powodu formułują postulaty interpretacyjne, służące ich
zdaniem praktyce obrotu.

 

Słowa kluczowe

ogólne warunki ubezpieczenia, doręczenie, posługiwanie się wzorcem, wyjątki od obowiązku doręczenia, B2B, B2C.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bukowska E., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun
P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.
Dmowski S., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia Zobowiązania. Tom 2, Bieniek
G. [red.], LexisNexis, Warszawa 2005.
Drzewicki M., Ubezpieczenia gospodarcze. Przepisy. Komentarz, TUR, Jaktorów 1998.
Fuchs D., [w:] Kowalewski E., Fuchs D., Mogilski W.W., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Toruń–Bydgoszcz 2006.
Fuchs D., Kilka uwag o obowiązywaniu wzorców w umowie ubezpieczenia w świetle nowelizacji
art. 384 oraz 812 kodeksu cywilnego, [w:] Umowa ubezpieczenia, Nowak A., Fuchs D., Nowak
S.[red.], Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007.
Fuchs D., Reforma wspólnotowej regulacji ubezpieczeń na życie a stan rozwoju europejskiego prawa kontraktów, [w:] Unia Europejska w dobie reform, Mik C. [red.], TNOiK, Toruń 2004.
Fuchs D., Właściwość sądu i właściwość prawa w europejskich ubezpieczeniach gospodarczych,
„Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 2.
Gawlas C., Mikulski R., Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, CH Beck, Warszawa 2001.
Gawlas C., Mikulski R., Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz, CH Beck, Warszawa 1997.
Karaszewski G., [w:] Ciszewski J. [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, Lex/el 2014.
Kowalewski E., Bzdyń A., Prawo właściwe dla umów ubezpieczenia w świetle prawa polskiego
na tle regulacji europejskich, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 1.
Krajewski M., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wajda
P., Szczepańska M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2018.
Kruczalak-Jankowska J., Malinowska K., Maśniak D., Nawracała J., Serwach M., Spigarska E.,
Wieczorek W., Wowerka A., Brodecki Z., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom
1. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer,
Warszawa 2010.
Kufel J., Zmiana ogólnych warunków ubezpieczenia a treść stosunku ubezpieczenia, „Prawo
Asekuracyjne” 1995, nr 1.
Ludwichowska K., Thiede T., Reżim kolizyjny umowy ubezpieczenia po wejściu w życie rozporządzenia Rzym I, „Prawo Asekuracyjne” 2009, nr 2.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2006.
Olejniczak A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Kidyba A.
[red.], Lex/el 2014.
Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego,
Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Pilich M., Statut umów ubezpieczenia według rozporządzenia Rzym I, [w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, Grzegorczyk P., Weitz K. [red.], LexisNexis, Warszawa 2012.
Policha K., Wnęk A., Prawo prywatne międzynarodowe. Zasady wyboru prawa właściwego dla dużych ryzyk ubezpieczeniowych. Zagadnienia praktyczne, „Prawo Asekuracyjne” 2011, nr 3.
Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny Tom 1. Komentarz, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 1997.
Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa
2002.
Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), prepared by the Project Group Restatement
of European Insurance Contract Law, Munich 2009 (tekst anglojęzyczny; tłumaczenie na język
polski Fuchs D., Szymański Ł. Boguska M.).
Rogowski S.[w:] Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, Rogowski S.[red.], Poltext, Warszawa
2004.
Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, Lex/el 2011.
Serwach M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3, Habdas M., Fras M. [red.], Wolters Kluwer,
Warszawa 2018.
Wąsiewicz A., [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom 3, Wąsiewicz A. [red.], Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
Wieczorek E., [w:] Komentarz do niektórych przepisów ustawy – Kodeks cywilny, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom 2. Komentarz, Glicz M., Serwach M. [red.], Lex/el 2010.
Zagrobelny K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
Ziemiak M., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia, TNOiK, Toruń 2018.
Żuławska C., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Gniewek
E. [red.], LexisNexis, Warszawa 2005.