WU2019.2.3

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach
na życie

Magdalena Szczepańska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.2.3

Abstract

W artykule została przedstawiona problematyka badania potrzeb w ubezpieczeniach na życie. Dokonano
w nim analizy regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie, w szczególności art. 8 ustawy
o dystrybucji, art. 21 ustawy z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz postanowień Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności
produktu. Wskazano także różnice pomiędzy tymi regulacjami w zakresie ochronnych ubezpieczeń
na życie i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Szczegółowo omówiono problematykę analizy
potrzeb w ubezpieczeniach na cudzy rachunek. W tekście przedstawiono również praktyczne aspekty
badania potrzeb w ubezpieczeniach na życie.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inwestycyjne, potrzeby klienta.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Orlicki M., Ubezpieczenie grupowe po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo
Asekuracyjne” 2019, nr 1(98).
Pabian S., Wajda P., Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych
do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1.
Pokrzywniak J., [w:] Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne, Pokrzywniak J.
[red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018, LEX.
Tarasiuk A., Wojno B., Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń,
„Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.
Szczepańska M., Analiza potrzeb klienta w świetle art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej – wybrane zagadnienia, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.
Szczepańska M., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wajda
P., Szczepańska M., [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.