WU2019.1.2

Ujednolicenie kontraktowego prawa
reasekuracyjnego w skali międzynarodowej
in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance
Contract Law)1

Dariusz Fuchs

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.2

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie międzynarodowego projektu o umowie reasekuracji – PRICL. Autor
analizuje specyfikę PRICL jako prawa materialnego właściwego dla kontraktu. Ponadto poddaje rozważaniom sposób wykładni umów reasekuracji w kontekście PRICL, a także znaczenie PRICL dla prawa
kolizyjnego, w tym dla wyboru prawa właściwego dla reasekuracji

 

Słowa kluczowe

kontraktowe prawo reasekuracyjne, projekt kontraktowego prawa reasekuracyjnego,
harmonizacja kontraktowego prawa reasekuracyjnego, prawo kolizyjne.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Angell J., Interaction of the PRICL with the reinsurance standard clauses, http://www.aida.org.uk/
docs/PPT%20Interaction%20PRICL%20Standard%20%20Reinsurance%20Clauses%20-%20version%20JAH%205.4.2018.pdf
Byczko S., Umowa reasekuracji, [w:] System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy
nienazwane, [red.] W.J. Katner, CH Beck, Warszawa 2010,
Ciepła H., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, [red.]
G. Bieniek, LexisNexis, Warszawa 2006
Fuchs D., Dyrektywy III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz ich implementacja w wybranych
prawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Implementacja prawa integracji
europejskiej w krajowych porządkach prawnych, [red.] C. Mik, TNOiK, Toruń 1998
Fuchs D., Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń, [w:] O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, [red.] E. Kowalewski, TNOiK, Toruń 2009
Fuchs D., Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny służący regulacji umowy
ubezpieczenia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2010, nr 9(2)
Fuchs D., Właściwość sądu…, s. 53–54; M. Kropka, Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010
Fuchs D., Właściwość sądu…, s. 53–54; M. Kropka, Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010
Fuchs D., Prawo prywatne międzynarodowe. Materiały dla aplikantów komorniczych Izby Komorniczej
w Warszawie, Warszawa maj 2017, maszynopis powielony
Fuchs D., Komentarz do art. 820 k.c., [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych.
Komentarz do przepisów i wzorców umownych, [red.] D. Fuchs, K. Malinowska, D. Maśniak,
Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (w druku)
Heiss H., From Contract Certainty to Legal Certainty for Reinsurance Transactions. The Principles
of Reinsurance Contract Law ( PRICL), Scandinavian Studies in Law, vo. 64 (2018)
Heiss H., William O., The Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL), [w:] O dobre prawo dla
ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, [red] E. Bagińska,
W.W. Mogilski, M. Wałachowska, Toruń 2019
Heiss H., Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) https://eventos.cnseg.org.br/media/
uploaded_files/palestra/c38324e2aed9400fae604422ebe8a2c9.pdf
Lowry J., Rawlings P., Merkin R., Insurance Law, Hart Publishing, Oxford 2011,
Łopuski J., Umowa ubezpieczeniowa a umowa reasekuracji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Część 4, [red.] T. Sangowski,
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002
Palińska K., Płocha K., Umowa reasekuracji – charakter prawny i podatkowe aspekty przeniesienia ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia dla biznesu, [red.] M. Szczepańska,
Wydawnictwo WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
Principles of European Insurance Contract Law, [ed.] J. Basedow, J. Birds, M. Clarke, H. Cousy,
H. Heiss, L. Loacker, Sellier European Law Publishers GmbH, Köln 2016
Taylor R., Taylor D., Contract law. Directions, Oxford University Press, Oxford 2007
Wandt.W., Gal J., Solvency II is unexpected. Indirect regulation of the Reinsurance Contract, http://
www.icir.de/fileadmin/Documents/Policy_Platform/180426_ICIR_JB_PP_Solvency_II_Unexpected.pdf