WU2019.1.1

Podstawy odpowiedzialności cywilnej
krajowych organów nadzoru finansowego
w świetle doświadczeń zagranicznych

Ewa Bagińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.1

Abstract

Wartykule dokonano analizy podstaw prawnych roszczeń osób fizycznych i instytucji finansowych wobec władz publicznych o zapłatę odszkodowania pieniężnego za brak nadzoru nad rynkiem finansowym.
Na podstawie badań orzecznictwa i ustawodawstwa zagranicznego podjęto próbę ustalenia wspólnych
tendencji rozwojowych w krajach europejskich. Analiza koncentruje się wokół czynu niedozwolonego
organów nadzoru finansowego oraz analizuje inne przesłanki roszczenia odszkodowawczego, które
stanowią ograniczenia odpowiedzialności. Na tym tle porównawczym przedstawiono teoretyczne podstawy odpowiedzialności Urzędu Komisji Nadzoru. W podsumowaniu zaprezentowano argumentację
za odpowiedzialnością i przeciw odpowiedzialności organów nadzoru finansowego.

 

Słowa kluczowe

odpowiedzialność deliktowa organów nadzoru finansowego, naruszenie obowiązku
nadzoru rynku finansowego i jego instytucji, odszkodowanie.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Amato C., Perfumi Ch., Financial investors as consumers and their protection: Recent Italian legislation from a European perspective, „Opinio Juris” 2010, nr 2, Paper no 3, 1–23.
Bagińska E., Liability in Tort of Financial Supervisory Authorities – a comparative analysis, „Studia
Iuridica Toruniensia” 2018 [w druku].
Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, CH Beck,
Warszawa 2006.
Baretić M., Croatia, [w:] European Tort Law 2015, Karner E., Steininger B.C. [ed.], Springer, Berlin–
New York 2016.
Bargelli E., Italy, [w:] European Tort Law 2011, Oliphant K., Steininger B.C. [ed.], Springer, Berlin–
New York 2012.
Bączyk M., Zarys prawa bankowego. Część I. Prawo systemu bankowego, TNOiK, Toruń 2000.
Dijkstra R.J., Is limiting financial supervisory liability a way to prevent defensive conduct? The
outcome of a European survey, „European Journal of Law and Economics” 2017, nr 43.
Dijkstra R.J., Liability of Financial Supervisory Authorities in the European Union, „Journal of
European Tort Law” 2012, nr 3.
Emaus J.M., Keirse A.L.M., The Netherlands, [w:] European Tort Law 2012, Oliphant K., Steininger
B.C. [ed.], Springer, Berlin–New York 2013.
Emaus J.M., Keirse A.L.M., The Netherlands, [w:] European Tort Law 2014, Karner E., Steininger
B.C. [ed.], Springer, Berlin–New York 2015.
Faure M.G., Hartlief T., The Netherlands, [w:] European Tort Law 2007, Karner E., Steininger B.C.
[ed.], Springer, Wien–New York 2008.
Jaśkowska M., Związanie administracji publicznej prawem, Księga Pamiątkowa prof. Eugeniusza
Ochendowskiego, TNOiK, Toruń 1999.
Karner E., Tort Law and the Financial Crisis: Basic Questions, „Journal of European Tort Law” 2013, nr 4.
Komentarz do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, [w:] Prawo rynku kapitałowego.
Komentarz, Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. [red.], CH Beck, Warszawa 2018, Legalis.
Kowalewski E., Ziemiak M., Przesłanki wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF w kontekście
działalności ubezpieczeniowej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2017, t. XXI.
Kowalewski E., Ziemiak M.P., Wytyczne KNF – aspekty prawno-konstytucyjne oraz wpływ na konkurencyjność w branży usług ubezpieczeniowych, [w:] Konkurencja i konkurencyjność na rynku
ubezpieczeniowym, Serwach M. [red.], Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym,
Warszawa 2015.
Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1969, nr 2.
Loser P., Switzerland, [w:] European Tort Law 2013, Karner E., Steininger B.C. [ed.], Springer,
Berlin–New York 2014.
Martin-Casals M., Ribot J., The liability of public authorities in Spain, [w:] The Liability of Public
Authorities in Comparative Perspective, Oliphant K. [ed.], Intersentia, Cambridge–Antwerp–
Portland 2016.
Michór A., Komisja nadzoru finansowego jako gwarant stabilności systemu finansowego w Polsce,
„Prawo Mediów Elektronicznych” 2010, nr 1.
Navarretta E., Bargelli E., Italy, [w:] European Tort Law 2001, Koziol H., Steininger B.C. [ed.], Springer,
Wien–New York 2002.
Nesterowicz M., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom 1, [red.] Winiarz J., Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1988.
Nolan D., The Liability of Financial Supervisory Authorities, „Journal of European Tort Law” 2013, nr 4.
Oliphant K., The liability of public authorities in comparative perspective, [w:] The Liability of Public
Authorities in Comparative Perspective, Oliphant K. [ed.], Intersentia, Cambridge–Antwerp–
Portland 2016.
Oliver D., Common values and the Public-Private Divide, Butterworths, London–Edinburgh–Dublin
1999.
Papier H.J., [w:] Münchener Kommentar, Schuldrecht, Besonderer Teil, CH Beck, München 1997.
Romanowski M., Weber Elżanowska A.-M., Kilka refleksji na temat kompetencji Komisji Nadzoru
Finansowego do wydania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.
Selelionyte-Drukteiniene S., Saltinyte L., Lithuania, [w:] Karner E., Steininger B.C. [ed.], European
Tort Law 2015, Springer, Wien–New York 2016.
Steininger B.C., Austria, [w:] European Tort Law 2003, Koziol H., Steininger B.C. [ed.], Springer,
Wien–New York 2004.
Steininger B.C., Austria, [w:] European Tort Law 2008, Koziol H., Steininger B.C. [ed.], Springer,
Wien–New York 2009.
Wajda P., Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.