WU2018.4.5

Klauzule wyłączające ochronę ubezpieczeniową
w konsumenckiej umowie ubezpieczenia ochrony
prawnej – uwagi na tle wyroku niemieckiego
Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof)
z 4 lipca 2018 roku

Szymon Szmak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.5

Abstract

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane uwagi dowyroku wydanego 4 lipca 2018 roku przez niemiecki Trybunał
Federalny wsprawie o sygnaturze IV ZR 200/16 z zakresu ubezpieczenia ochrony prawnej. Trybunał uznał klauzulę wyłączającą ochronę ubezpieczeniową stosowaną wewzorcowych warunkach ubezpieczenia ochrony
prawnej (ARB 2008) za niejasną, a tym samym niewiążącą konsumenta. Przy okazji tego wyroku poruszono
niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej kwestie związane z pojęciem wypadku ubezpieczeniowego. Prezentacji najważniejszych tez orzeczenia towarzyszą uwagi wprzedmiocie obowiązujących
regulacji prawa polskiego dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej oraz treści wybranych ogólnych warunków polskich ubezpieczycieli ochrony prawnej. Autor artykułu odnosi się również do aktualnego orzecznictwa
Sądu Najwyższego co do dyrektyw wykładni postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie ochrony prawnej, wypadek ubezpieczeniowy, ogólne warunki ubezpieczenia, kodeks cywilny, ochrona konsumenta.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bauer G., Winkler J. C., Maier K., Stahl P., Harbauer W., Rechtsschutzversicherung: Kommentar zu
den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2000/2009 und 75),
CH Beck, 2010, online – e-book.
Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.
Cornelius-Winkler J., Rechtsschutzversicherung. Ein Leitfaden für die Praxis, VVW, Karlsruhe 2008.
Flume W., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft, Springer, Berlin–Heidelberg
1992.
Fuchs D., Zakres obowiązku prewencji w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Uwagi na tle art. 826
k.c., „Prawo Asekuracyjne” 2004, nr 2 (39).
Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.], Legalis 2018.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Kidyba A. [red.], LEX 2010.
Kowalewski E., O potrzebie zmian w kodeksowej regulacji w umowie ubezpieczenia, [w:] Zeszyt naukowy z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Profesorowi
Władysławowi Górskiemu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2004.
Laux Rechtsanwälte, BGH kippt Vorerstreckungsklausel im Rechtsschutzvertrag.
Lüth M.-A., Rechtsberatung durch den Rechtsschutzversicherer, Peter Lang GmbH, Frankfurt–
Berlin–Berno–Nowy Jork–Paryż–Wiedeń 1997.
O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, [red.]
Bagińska E., Mogilski W., Wałachowska M., Ziemiak M., Toruń 2019.
Prawo konsumenckie w praktyce, Czarnecka M., Skoczny T. [red.], Legalis 2016.
Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II. Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach.
Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, Brodecki Z., Glicz M., Serwach M. [red.],
LEX 2010.
Szmak K., Szmak Sz., VAT w kosztorysowej metodzie likwidacji szkód w autocasco, „Rzeczpospolita”
20.08.2013.
Szmak Sz., Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – wybrane modele, „Rozprawy
Ubezpieczeniowe” 2016, nr 22(3).
Szmak Sz., Provision of legal services in Poland–free legal aid and legal expenses insurance as
selected objects of the recent regulation, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 4.
Szmak Sz., Ubezpieczenia ochrony prawnej wsystemie niemieckim – wybrane problemy, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2014, nr 2.
Szmak Sz., Ubezpieczenie ochrony prawnej w Polsce na tle regulacji niemieckich, TNOiK, Toruń 2018.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czablun P. [red.], Warszawa
2016, Legalis.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P.
[red.], Warszawa 2017, LEX.
Wąsiewicz A., Kowalewski E., Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym,
„Państwo i Prawo” 1993, nr 11–12.