WU2018.4.4

Zdarzenie a wypadek ubezpieczeniowy –
uwagi na tle konstrukcji przestępstwa
tzw. oszustwa asekuracyjnego

Maja Sikorska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.4

Abstract

W artykule zbadano pojęcia zdarzenia orazwypadku ubezpieczeniowego na tle konstrukcji przestępstwa
tzw. oszustwa asekuracyjnego wskazanego w art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks
karny.Wykładnia tych pojęć prowadzi autorkę do wniosku, że znamiona czynu zabronionego nie zostały
precyzyjnie sformułowane, co może prowadzić do unikania odpowiedzialności przez sprawcówoszustw
asekuracyjnych, a w konsekwencji – do ponoszenia strat finansowych przez zakłady ubezpieczeń.

 

Słowa kluczowe

oszustwo ubezpieczeniowe, oszustwo asekuracyjne, zdarzenie a wypadek ubezpieczeniowy, przestępczość ubezpieczeniowa.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Buchała A., Wybrane Zagadnienia ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Państwo i Prawo”
1994, nr 12.
Bojarski M., Kodeks karny. Komentarz, Górniok O. [red.], LexisNexis, Warszawa 2009.
Bojarski J., Oczkowski T., Oszustwo ubezpieczeniowe, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, [w:] System prawa karnego,Tom 9, Zawłocki R. [red.], CH Beck, Instytut Nauk Prawnych
PAN, Warszawa 2011.
Ciepła H., Komentarz do kodeksu cywilnego. Część III, Zobowiązania, Bieniek G. [red.], LexisNexis,
Warszawa 1997.
Frankowski S., Przestępstwa kierunkowew teorii i praktyce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.
Giezek J., Komentarz do art. 298 Kodeksu karnego, LEX [dostęp: 29.11.2018].
Górniok O., O tzw. oszustwach gospodarczychw projekcie k.k., Przegląd Prawa Karnego, Katowice
1992.
Górniok O., Przestępstwa gospodarcze, Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, CH
Beck, Warszawa 2000.
Górniok O., Kodeks karny.Tom 3, art. 117–363, Arche, Gdańsk 2005.
Kardas P., Kodeks karny część szczególna. Komentarz, Zoll A. [red.], Zakamycze, Kraków 1999.
Kardas P., Komentarz do art. 298 Kodeksu karnego, LEX [dostęp: 29.11.2018].
Kędra E., Jeszcze w sprawie przestępczości na szkodę ubezpieczyciela, „Prawo Asekuracyjne”
1996, nr 3.
Kędra E., Oszustwa asekuracyjne i inne przestępstwa na szkodę ubezpieczycieli, cz. I, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 1996, nr 4–6.
Kowalewski E., Ryzykow działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, [w:] Ubezpieczenia
gospodarcze, Sangowski T. [red.], Poltext, Warszawa 1998.
Kowalewski E., Potrzeba radykalnej przebudowy prawa o umowie ubezpieczeniaw Polsce, „Prawo,
Ubezpieczenia, Reasekuracja” 1999, nr 12.
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń 2006.
Kulik M., Kodeks karny: Komentarz, Mozgawa M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Malinowski M., Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2004.
Marek A., Prawo karne, CH Beck, Warszawa 2004.
Oczkowski T., Oszustwo asekuracyjne, Zakamycze, Kraków 2004.
Oczkowski T., Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Zakamycze, Kraków 2004.
Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, CH Beck, Warszawa 2002.
Pohl Ł., Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 k.k.) –uwagi zasadnicze, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 4.
Pohl Ł., Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (uwagi w związku z artykułem Marcina
Malinowskiego), „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 1.
Pohl Ł., Przestępstwo upozorowaniawypadku ubezpieczeniowego a przestępstwo oszustwa, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 3.
Pyka A., Oszustwo asekuracyjne, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 9.
Rydzek T., Przestępczość ubezpieczeniowaw świetle teorii i praktyki, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 2.
Stolarczyk I., Przestępstwo oszustwa a zamiar ewentualny, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 3.
Taubenschlag R., Prawo rzymskie, PWN, Warszawa 1995.
Tobis A., Rola ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995, nr 1.
Uchwała składu 7 sędziów z dnia 12 października 1995 roku, sygn. akt III AZP 19/95.
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst
jedn. Dz. U. 2018, poz. 999 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 października 1994 roku o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych
przepisów prawa karnego (Dz. U. nr 126, poz. 615).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks karny (Dz. U. nr 13, poz. 94 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1600).
Wąsiewicz A., Kowalewski E., Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w Kodeksie Cywilnym,
„Państwo i Prawo” 1993, nr 11–12.
Wiciński G., Oszustwo ubezpieczeniowe, „Prokuratura i Prawo” 1991, nr 7, 8.
Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna.TomII. Komentarz do artykułów222–316, Królikowski
M., Zawłocki R. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.