WU2018.4.3

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie punitive damages
w prawie amerykańskim

Izabela Adrych-Brzezińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.3

Abstract

Odszkodowanie karne stanowi kontrowersyjną pod względem teoretycznym, ale prawnie egzekwowalną
doktrynę. W zagadnieniu tym zawiera się wiele problematycznych kwestii prawnych, które teoretycy
próbują rozwiązać od kilkudziesięciu lat. Jedna z takich kwestii dotyczy możliwości objęcia ochroną
ubezpieczeniową odpowiedzialności z tytułu odszkodowania karnego. Obecnie nie ma zgody co do tego,
czy prawo powinno zezwalać na takiego rodzaju ochronę. Amerykańska judykatura jest podzielona:
niektóre sądy negują ten rodzaj ubezpieczenia ze względu na sprzeczność z polityką prawną, jednak
zdecydowana większość dopuszcza taką możliwość. Niniejszy artykuł wyjaśnia, dlaczego kwestia objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności z tytułu odszkodowania karnego jest tak problematyczna i wskazuje, jak radzą sobie z nią amerykańskie sądownictwo oraz praktyka ubezpieczeniowa

 

Słowa kluczowe

odszkodowanie karne, odpowiedzialność deliktowa, prewencja, represja, kompensacja, ubezpieczenie, ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Abraham K. S., Liability insurance and accident prevention: the evolution of the idea, „Maryland
Law Review” 2005, nr 64.
Adrych-Brzezińska I., Odszkodowanie karne – sposób na efektywniejsze prawo czy efektowny
amerykański partykularyzm prawny?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, nr 39.
Bagińska E., Odszkodowanie karne (punitive damages) w prawie amerykańskim, „Państwo
i Prawo” 2001, nr 9.
Baker T., Reconsidering insurance for punitive damages, „Wisconsin Law Review” 1998, nr 101.
Buckland W.W., McNair A.D., Roman law and common law, Cambridge University Press, Cambridge
1952.
Calabresi G., The costs of accidents. A legal and economic analysis, Yale University Press, New
Haven 1970.
Dobbs D.B., The law of torts, West Group, St. Paul 2000.
Giesel G.M., The knowledge of insurers and the posture of the parties in the determination of the
insurability of punitive damages, „University of Kansas Law Review” 1991, nr 39.
Jolowicz H., The assessment of penalties in primitive law [w:] Cambridge Legal Essays, Heffer &
Sons Ltd., Cambridge 1926.
Jolowicz H., Historical introduction to the study of Roman law, Cambridge University Press,
Cambridge 1967.
Kocourek A., Wigmore J., Sources of ancient and primitive law, tom 1, Little, Brown and Company,
Boston 1915.
Markel D., How should punitive damages work?, „University of Pennsylvania Law Review” 2009, nr 5.
Orecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 roku, I CSK
697/12, OSP 2014, nr 9.
Oleck H. L., Damages to persons and property, Central Book Company, New York 1961, par. 275c.
Owen D.G., A punitive damages overview: functions, problems and reform, „Villanova Law Review”
1994, Nr 39.
Owen D.G., Punitive damages in products liability litigation, „Michigan Law Review” 1976, nr 74.
Owen D.G., The moral foundations of punitive damages, „Alabama Law Review” 1989, nr 40.
Pope M. A., Punitive damages: when, where and how they are covered, „Defense Counsel Journal”
1995, nr 26.
Priest G. L., Insurability and punitive damages, „Alabama Law Review” 1989, nr 40.
Schlueter L. L., Redden K.R., Punitive damages, Lexis Publishing, Charlottesville 1995.
Sharkey C.M., Revisiting the noninsurable costs of accidents, „Maryland Law Review” 2005, nr 64.
Sołtysiński S., Ważny wyrok w sprawach stwierdzenia wykonalności części zagranicznego orzeczenia sądowego oraz pojęcia klauzuli porządku publicznego. Glosa do wyroku Sądu najwyższego
z 11 października 2013 roku, I CSK 697/12, „Polski Proces Cywilny” 2014, nr 3
Syska M., Wysokość zasądzonego odszkodowania oraz tzw. punitive damages a klauzula porządku publicznego w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego,
„Przegląd Sądowy” 2015, nr 1.
Wright R.W., Right, justice and tort law [w:] Owen D.G., Philosophical foundations of tort law, Oxford
University Press, Oxford–New York 1995.