WU2018.4.1

Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej – zagadnienia prawne

Paweł Machulak
Jakub Ziemba

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.1

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień prawnych związanych z problematyką outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Autorzy podkreślają istotne znaczenie przepisów o outsourcingu dla prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dokonując ich
interpretacji na tle prawodawstwa unijnego, stanowisk EIOPA1
oraz poglądów doktryny.

 

Słowa kluczowe

outsourcing, czynności ubezpieczeniowe, funkcje należące do systemu zarządzania.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Balcerowski M., Outsourcing likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu ochrony prawnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1.
Baranowska-Zając W., Warunki zlecania przez zakłady ubezpieczeń czynności w drodze outsourcingu na podstawie dyrektywy 2009/138/WE oraz ustawy z 22.5.2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 18.
Gołąb P., Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej [w:] A. Nowak, S. Nowak, J. Jagodziński
(red.), Polski obszar europejskich rynków finansowo-ubezpieczeniowych Anno Domini 2017,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Karwala D., Chmura obliczeniowa a nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, „Prawo Asekuracyjne” 2016, nr 1.
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006.
Kozłowska M. [w:] P. Czublun (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Robaczyński W. [w:] W. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Wajda P. [w:] P. Wajda, M. Szczepańska (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017