WU2018.3.4

Bank jako uprawniony do dochodzenia
roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako
zabezpieczenie spłaty kredytu

Natalia Szydłowska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.4

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest omówienie sytuacji prawnej stron umowy ubezpieczenia zawartej jako
zabezpieczenie spłaty kredytu. W praktyce zawiera się umowy ubezpieczenia, w których bank stanowi
podmiot uprawniony do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela poprzez: ustanowienie go uposażonym z umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, cesje wierzytelności z umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie własnego interesu przez bank a także poprzez ubezpieczenie przez bank cudzego
interesu w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek. Rozważania oparte zostały w znacznej mierze
na analizie orzeczeń sądowych oraz rekomendacji KNF.

 

Słowa kluczowe

uposażony, cesja wierzytelności, interes ubezpieczeniowy, ubezpieczający, pośrednik
ubezpieczeniowy, świadczenie nienależne, klauzule abuzywne, rekomendacje.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Ciepła H., Komentarz do art. 823, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania,
Gudowski J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2013, LEX.
Ciepła H., Komentarz do art. 823 k.c., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia.
Zobowiązania. Tom I–III, Bieniek G. [red.], LexisNexis, Warszawa 2011, LEX.
Chrościcki A., Komentarz do art. 805, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego,
[w:] Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kulwer,
Warszawa 2008, LEX.
Długosz Z., Ograniczenie swobody w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek,
Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Gawlik Z., Komentarz do art. 823, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część
szczególna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
Gawlik Z., Komentarz do art. 805, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania – część
szczególna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
Krajewski M., Glosa do wyroku SN z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 169/02, LEX.
Krajewski M., Komentarz do art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
[w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M.,
Wajda P. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX.
Kucharski B., Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Kucharski B., Glosa do wyroku SN z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 169/02, LEX.
Kuropatwiński J., Glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt V CSK 71/05, LEX.
K. Malinowska, Komentarz do art. 823, [w:] pr. zbior., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom II.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, LEX.
Maśniak D., Specyfika ubezpieczeń grupowych w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej i kodeksu cywilnego, LEX.
Mazurczak Ł., Roszczenie regresowe ubezpieczyciela do leasingobiorcy odpowiedzialnego za szkodę
na przedmiocie leasingu, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, nr 14(1), https://rf.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Lukasz_Mazurczak___Roszczenie_regresowe_
ubezpieczyciela_do_leasingobiorcy_odpowiedzialnego_za_szkode_na_przedmiocie_leas__21862.
Mojak J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088. Tom II, Pietrzykowski K. [red.],
CH Beck, Warszawa 2011.
Mojak J., Przelew a inne wypadki singularnej sukcesji w wierzytelność, LEX.
Mrozowska B., Wnęk A., Umowa ubezpieczenia na życie jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego, „Prawo Asekuracyjne” 2014, nr 4.
Mrozowska B., Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku, „Prawo Asekuracyjne”
2012, nr 3.
Nieborak T., [w:] Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz, Nieborak T, Sójka T.
[red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Nowicki J.E., Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie. Tak czy nie?, LEX.
Ochnio M., Rekomendacje organu nadzoru bankowego w świetle polskiego systemu źródeł prawa,
[w:] Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji, Zubik M., Puchta
R. [red.], Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator, Warszawa 2013, http://www.academia.edu/3523850/Rekomendacje_organu_nadzoru_bankowego_w_%C5%9Bwietle_polskiego_systemu_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82_prawa.
Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Olejniczak A., Komentarz do art. 392, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania –
część ogólna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011.
Orlicki M., [w:] Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System prawa prywatnego. Tom 8,
Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
Orlicki M., Pozycja prawna banku wubezpieczeniach bancassurance, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 2.
Orlicki M., Kilka uwag o przepisach dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek w nowej ustawie
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, „Prawo Asekuracyjne” 2016, nr 1.
Orlicki M., [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, Jurkowska-Zeidler A., Olszak
M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX, https://sip.lex.pl/#/monograph/369380982/57/
jurkowska-zeidler-anna-red-olszak-marcin-red-prawo-rynku-finansowego-doktryna-instytucje-pr
aktyka?keyword=bancassurance&cm=SREST.
Orłowski C., Bancassurance z punktu widzenia Rzecznika Ubezpieczonych, „Monitor Ubezpieczeniowy”
kwiecień 2014, https://mu.rf.gov.pl/56/art-4.html.
Pokrzywniak J., Zakaz otrzymywania przez ubezpieczającego wynagrodzenia lub innych korzyści
w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.
Sikorski G., Komentarz do art. 823 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ciszewski J. [red.],
LexisNexis, Warszawa 2014, LEX.
Szczepańska M., Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia
na życie (uposażony), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2009, nr 7(2), https://rf.gov.pl/publikacje/
artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Magdalena_Szczepanska___Osoba_uprawniona_do_
otrzymania_s umy_ubezpieczenia_w_umowie_ubezpieczenia_na_zycie__uposazony______2680.
Trzaskowski R., Żuławska C., Komentarz do art. 392 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III.
Zobowiązania. Część ogólna, Gudowski J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017, LEX.
Więcko M., Umowa ubezpieczenia jako zabezpieczenie wierzytelności banku – analiza podstaw
prawnych, teorii i praktyki, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2009, nr 7 (2), https://rf.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Malgorzata_Wiecko___Umowa_ubezpieczenia_jako_zabezpieczenie_wierzytelnosci_banku_____analiza_podstaw_prawnych__teorii_i___2684.
Zagrobelny K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck,
Warszawa 2017