WU2017.4.5

Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów

Ryszard Pukała

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.5

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości realizacji adekwatnych umów ubezpieczenia dla
ryzyka działalności start-upów. W opracowaniu zaprezentowano pojęcie start-upów jako przedsiębiorstw innowacyjnych, ich znaczenie dla gospodarki, zagrożenia związane z ich działalnością oraz
problematykę stosowania ochrony ubezpieczeniowej jako instrumentu finansowania skutków realizacji
ryzyka. Rozważania koncentrują się na dwóch obszarach ryzyk działalności start-upów – ryzyk ubezpieczalnych oraz nieubezpieczalnych. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż możliwości
wykorzystania ubezpieczeń jako instrumentu finansowania ryzyka działalności start-upów, zewzględu na ich specyfikę i dużą zmienność ryzyka w czasie, są mocno ograniczone, co wymusza na tego
typu przedsiębiorstwach konieczność poszukiwania innych, pozaubezpieczeniowych instrumentów
ograniczania ryzyka działalności.

 

Słowa kluczowe

start-up, działalność innowacyjna, ryzyko, finansowanie ryzyka, ubezpieczenie.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
Atkins I., Bates I., Insurance, Global Professional Publication, London 2008.
Blanc S., Dorf B., Podręcznik start-upu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice 2013.
Business Dictionary, Start-up, http://www.businessdictionary.com/definition/startup.html [dostęp: 21.06.2017].
Damodaran A., Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation
Challenges, Stern School of Business, New York University, New York 2009.
Diagnoza ekosystemu start-upów w Polsce. Czerwiec 2016, Deloitte Polska, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_raport_startupy.pdf [dostęp:
24.10.2017].
Froot K.A., Scharfstein D.S., Stain J.C., Risk Management: Coordinating Corporate Investment and
Financing Policies, „NBER Working Paper” 1992, No. 4084.
Hadyniak B., Przewidywalność, wartość i ryzyko, [w:] Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki,
Handschke J., Monkiewicz J. [red.], Poltext, Warszawa 2010.
Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków. Raport o wpływie branży ubezpieczeniowej, PIU,
Warszawa 2017, http://dziekiubezpieczeniom.pl/wp-content/uploads/2017/11/D-TL-WD-27.11_
www.pdf [dostęp: 1.03.2018].
Karbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 267.
Kowalewski E., Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, [w:] Ubezpieczenia
gospodarcze, Sangowski T. [red.], Poltext, Warszawa 1998.
Lisowski J., Ryzyko kredytowe jako jeden z rodzajów ryzyka zagrażającego przedsiębiorcom,
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2004, nr 26.
Marmer M. i in., Start-up genome report extra: Premature scaling. Start-up Genome, 2011, http://
innovationfootprints.com/wp-content/uploads/2015/07/startup-genome-report-extra-on-
-premature-scaling.pdf [dostęp: 22.11.2017].
Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Onepress, Gliwice
2012.
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja
Europejska, OECD, MNiSW, Warszawa 2008.
Pukała R., Ograniczanie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi
ubezpieczeniowych, [w:] Finanse w aktywności gospodarczej, Pukała R., Rejman K. [red.],
Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2016.
Raport Polskie start-upy 2016, Fundacja Start-up Poland, Warszawa 2017, http://www.citibank.
pl/poland/kronenberg/polish/files/Startup_Poland_Raport_2016_16.pdf [dostęp: 23.10.2017].
Ries E., Metoda lean start-up, Helion, Gliwice 2017.
Robehmed N., What is a Start-up, „Forbes/Business” 2013, www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-start-up [dostęp: 26.06.2017].
Ronka-ChmielowiecW., Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko,
Ronka-Chmielowiec W.[red.], PWE, Warszawa 2002.
Sinkey J.F., Commercial Bank Financial Management, Macmillan Publishing Co., New York 1992.
Sitek E., Ryzyko międzynarodowej działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Tepman L.N., Riski v Ekonomike, Unity-Dana, Moskwa 2002.
Sowiński R., Wczym tkwi siła amerykańskich start-upów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2012.
Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Willet A.H., The Economic Theory of Risk Insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia
1951.
Wspólne ostrzeżenie europejskich organów nadzoru w sprawie walut wirtualnych, http://www.eba.
europa.eu/-/esas-warn-consumers-of-risks-in-buying-virtual-currencies [dostęp: 12.02.2018].