WU2017.4.4

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego –
prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium
od ubezpieczającego?

Marcin Wojtkowiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.4

Abstract

Wartykule podjęto próbę określenia, czy polski rynek ubezpieczeniowy jest gotowy na rezygnację z praktyki
wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz honorarium płaconego
przez ubezpieczającego. Wpierwszej części artykułu autor nakreśla znaczenie zawodu brokera ubezpieczeniowego wPolsce z naciskiem na zwiększający się zakres czynności realizowanych przez brokerów na rzecz
ubezpieczonych. Następnie autor opisuje podejście do kwestii wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych
wkrajach europejskich oraz omawia doświadczenia wybranych krajów związane z regulacją zagadnienia
wynagrodzenia brokerów. Ostatecznie autor stawia tezę, że zakaz wynagradzania brokerów wformie kurtażu
od ubezpieczycieli stoi wsprzeczności z ideą zwiększenia ochrony interesów ubezpieczonych.

 

Słowa kluczowe

broker ubezpieczeniowy, wynagrodzenie dla brokera ubezpieczeniowego, zakaz pobierania prowizji od ubezpieczycieli, ochrona interesów ubezpieczonych.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Aon Polska, Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Raport Aon Polska IV
edycja, 2016.
Banks E., Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance
and the Capital Markets, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2004.
Brodecki Z., Maśniak D., Opinia w sprawie projektowanych zmian dyrektywy o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (IMD2) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wynagrodzenia i jego
transparentności, http://www.polbrokers.pl/index.php?pr=380&cid=40 [dostęp: 01.10.2017].
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L26.
Gawrychowski M., Agenci liczą na łaskę, „Puls Biznesu” 05.02.2017, https://www.pb.pl/agenci-
-licza-na-laske-853905 [dostęp: 03.07.2017].
Gmina Cieszyn, Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, http://bip.um.cieszyn.pl/artykul/770/15165/
konkurs-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego-dla-gminy-cieszyn-wraz-z-podleglymi-jednostkami-organizacyjnymi [dostęp: 03.12.2017].
Gołębiewski D., Audyt ubezpieczeniowy. Praktyczne metody analizy ryzyka, Poltext, Warszawa 2010.
Handschke J., Lisowski J., Analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2) – najważniejsze kwestie dla rynków krajów
Europy Środkowo-Wschodniej, http://www.polbrokers.pl/index.php?pr=380&cid=40 [dostęp:
04.07.2017].
Insurance Europe, European Insurance in Figures. 2014 data, Bruksela 2016.
Insurance Europe, European Insurance in Figures. 2015 data, Bruksela 2016.
Insurance Europe, European insurance industry database. Distribution channels, https://insuranceeurope.eu/insurancedata [dostęp: 02.12.2017].
Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Wojtkowiak M., Rola brokera w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych dla JST, [w:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów,
Jędrzejczyk I. [red.], Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warszawa 2015.
Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek
samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2014.
Komisja Nadzoru Finansowego, Sprawozdanie statystyczne KNF-02, https://www.knf.gov.
pl/?articleId=57191&p_id=18 [dostęp: 02.12.2017].
Kowalewski E., Maklerstwo ubezpieczeniowe – istota i charakter prawny, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 1991, nr 10/11/12.
Kowalewski E., Kim jest broker na rynku ubezpieczeniowym – kilka refleksji na tle wielofunkcyjności i aleatoryjności profesji brokera ubezpieczeniowego, [w:] Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
KPMG, Jeden klik od ubezpieczenia – czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe? Oczekiwania i zachowania konsumentów cyfrowych a skuteczne strategie ubezpieczycieli, grudzień 2015.
KPMG, Ubezpieczenia w zasięgu ręki – czy aplikacje mobilne otworzą nowe możliwości przed
ubezpieczycielami w Polsce?, czerwiec 2016.
Łańcucki J., Ochrona klienta w aktach delegowanych i wykonawczych do dyrektywy w sprawie
dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 4(93).
Maśniak D., Malinowska K., Czynności dystrybucyjne w nowym reżimie zawierania umów ubezpieczenia – wybrane aspekty implementacji dyrektywy nr 2016/97 w sprawie dystrybucji
ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2(91).
Miasto Poznań, Konkurs na brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania, dokumenty dostępne pod
adresem: http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/ogloszenie-
-o-konkursie-na-brokera-ubezpieczeniowego-miasta-poznania,c,461/ogloszenie-o-konkursie-
-na-brokera-ubezpieczeniowego-miasta-poznania,107758.html [dostęp: 18.02.2018].
Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Ministerstwa Finansów z dnia
4 stycznia 2017 roku (sygn. DDK-0240–1/17/PM).
Pokrzywniak J., Rozliczenia pomiędzy brokerem ubezpieczeniowym a zakładem ubezpieczeń
w świetle orzecznictwa sądowego, w kontekście prac nad nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2(91).
PwC, Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services, Global FinTech Report, marzec 2016.
PwC, InsurTech: A golden opportunity for insurers, marzec 2016.
PWC, Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive(ETD/2007/IM/B2/51)
Final Report, Luksemburg 2011.
Suszczyk J., Broker – czy w Polsce robi się to inaczej?, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, marzec 2017.
Swiss Re Institute, World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead, „Sigma”
2017, no 3.
Szaraniec M., Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne, Difin, Warszawa 2017.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2016, poz. 2077).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486).
Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Sangowski T. [red.],
SAGA Printing, Poznań 1998.
Zoń Ł., Działalność brokerska po implementacji dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń –
uwagi praktyczne, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2(91).