WU2017.4.3

Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców
polskich w zakresie ryzyka środowiskowego –
wyniki badań

Aleksandra Hęćka

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.3

Abstract

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania własnego, które dotyczyło świadomości ubezpieczeniowej w zakresie zagrożeń środowiskowych. Przeprowadzono je w sposób reprezentatywny w największych przedsiębiorstwach działających w Polsce w pięciu różnych branżach. Badaniem objęto
osoby odpowiedzialne w poszczególnych podmiotach za kwestie ubezpieczeniowe; obejmowało ono
następujące obszary: zagadnienia prawne, zarządzanie ryzykiem oraz finansowanie realizacji ryzyka
środowiskowego. Analiza wyników pozwoliła na ocenę wykreowanego pojęcia ryzyka środowiskowego
oraz poziomu świadomości ubezpieczeniowej w tym zakresie. Obserwowany niski poziom tej świadomości jest przyczyną wciąż niewielkiego popytu na ubezpieczenie środowiskowe i jest on niewspółmierny
do zagrożenia, jakie niesie ze sobą ryzyko środowiskowe w przedsiębiorstwie.

 

Słowa kluczowe

świadomość ubezpieczeniowa, ryzyko środowiskowe w przedsiębiorstwie, szkoda
w środowisku, klauzula środowiskowa, ubezpieczenie środowiskowe

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Doś A., Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych, Poltext, Warszawa
2011.
Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. U. L 143 z 30.04.2004).
Hęćka A., Konstrukt ryzyka w odniesieniu do zagrożeń środowiskowych, [w:] Ubezpieczenia
i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Bednarczyk T.H. [red.],
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
Hęćka A., Łyskawa K., Ubezpieczenia zagrożeń środowiskowych w gospodarstwie rolnym, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 415.
Lewandowska-Rosa M., Ubezpieczenia środowiskowe: wzrost, ale bez przesady, „Dziennik
Ubezpieczeniowy” 2017, nr 132 (4280).
Łazowski J., Wiedza ubezpieczeniowa w Polsce, „Ekonomista” 1928, t. II.
Panasiewicz A., Zarządzanie ryzykiem ekologicznym jako narzędzie równoważenia rozwoju organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 377.
Pazio M.N., Formanowska A., Struktura świadomości ubezpieczeniowej wświetle badań, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2002, nr 3/4.
Rogowski S., Wolińska B., Świadomość ubezpieczeniowa, Stan obecny i perspektywy, „Przegląd
Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, nr 2.
Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 18 ust. 2 dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, COM(2016) 204 final, Bruksela
2016, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1–2016–204-PL-F1–1.PDF
[dostęp: 13.12.2017].
Szumlicz T., O kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej, [w:] Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Nowak S. [red.], Oficyna ydawnicza
Branta wspólnie z Wydawnictwem WSPiZ, Warszawa–Bydgoszcz 2003.
Szumlicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”
2006, nr 1.
Szromnik A., Psychospołeczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego
(cz. II – ostatnia), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1998, nr 9/10.
Szromnik A., Negatywne procesy zmian rynku ubezpieczeniowego w świetle koncepcji „błędnych
kół”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2000, nr 7/8.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.
nr 75, poz. 493, z późn. zm.).
Wykład prof. Stanisława Rogowskiego Rzecznika Ubezpieczonych: „Świadomość ubezpieczeniowa
jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego”, III Kongres Brokerów,
25–28 maja 2000, Mikołajki, http://www.polbrokers.pl/archiwum_kongresu/IIIkongres/rogowski.html [dostęp: 13.12.2017].