WU2017.3.3

Problematyka legitymacji materialnoprawnej
sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC

Patryk Pawlak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.3

Abstract

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie wzajemnych relacji podmiotów trójstronnego stosunku
prawnego na tle ubezpieczenia OC. W szczególności zostały poruszone kwestie rozróżnienia długu
i odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy szkody oraz prawnych konsekwencji wskazanej dystynkcji. Wskazana tematyka jest zasadniczo pomijana w opracowaniach naukowych obejmujących swym
zakresem konstrukcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a dotyczy kluczowego elementu
jego konstrukcji prawnej, jakim jest istota akcesoryjności odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń.
Artykuł zawiera usystematyzowane poglądy doktryny i orzecznictwa, które w dalszym ciągu pozostają niejednolite. Autor prezentuje praktyczną doniosłość wskazanej tematyki, powołując się na przykłady, w tym również w ujęciu systemowym odnosząc się do zbliżonych instytucji prawa.

 

Słowa kluczowe

odpowiedzialność in solidum, odpowiedzialność niewłaściwa, ubezpieczenie OC, dług
ubezpieczyciela, odpowiedzialność sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bączyk M., Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1982.
Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, PWN, Warszawa 1974.
Czachórski W., Zobowiązania – zarys wykładu, PWN, Warszawa 2003.
Ereciński T., Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
Fras M., Glosa aprobująca do wyroku SN z dnia 19 października 2011 r. (II CSK 86/11), „Rozprawy
Ubezpieczeniowe” 2012(1), nr 12.
Garlicki S., Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1971.
Grzybowski S., System prawa cywilnego. Tom I. Część ogólna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1974.
Kowalewski E., Wsprawie odpowiedzialności PZU za wypadki komunikacyjne, „Palestra” 1975, nr 5–6.
Kowalewski E., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń 1981.
Kowalewski E., Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, „Prawo Asekuracyjne” 2002, nr 3.
Kowalewski E., Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń 2006.
Kowalewski E., Bagińska E., Ziemiak M., Mogilski W., Serwach M., W sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w ubezpieczeniowym postępowaniu likwidacyjnym, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2011, nr 4.
Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Krajewski M., Glosa do wyroku SN z dnia 19 października 2011 r. (II CSK 86/11), „Prawo Asekuracyjne”
2012, nr 3(72).
Mastalski R., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa 2009.
Nawracała J., Obowiązek informowania o procesie, „Dziennik Ubezpieczeniowy” 2009, nr 2192
oraz 2193.
Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1978.
Longchamps de Bérier R., Ernest Till jako cywilista, Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie
(nakładem autora), Lwów 1926.
Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Księgarnia Akademicka, Poznań 1948.
Łętowska E., System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo Zobowiązań, CH Beck, 2006.
Łopuski J., Odpowiedzialność za szkodę w żegludze morskiej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1969.
Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, PWN, Warszawa 1970.
Pietrzykowski K, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające,
CH Beck, Warszawa 2015.
Szpunar A., O solidarności niewłaściwej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 4.
Szpunar A., O zasadzie akcesoryjności poręczenia, „Palestra” 1992, nr 11–12.
Szpunar A., Odpowiedzialność kilku poręczycieli, „Rejent” 1993, nr 12.
Szpunar A., Odpowiedzialność właściciela nieruchomości niebędącego osobistym dłużnikiem
hipotecznym, „Rejent” 1999, nr 11.
Raczyński A., Sytuacja poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, CH Beck,
Warszawa 2010.
Radwański Z., Recenzja pracy M. Bączyka pt. „Odpowiedzialność cywilna poręczyciela”, „Państwo
i Prawo” 1983, nr 12.
Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2012.
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2013.
Till E., O podmiocie praw i prawach bez podmiotu, „Prawnik” 1872, z. 21–33.
Warkałło W., Glosa do uchwały z dnia 7 kwietnia 1975 r. III CZP 6/75, „Nowe Prawo” 1977, nr 2.
Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza, PWN, Warszawa 1972.