WU2017.3.1

W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
budynków od wad ukrytych
w obrocie deweloperskim

Eugeniusz Kowalewski
Michał P. Ziemiak
Michał Marszelewski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.1

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest próba wypracowania teoretycznego modelu ubezpieczenia gwarantującego nabywcom lokali (zwłaszcza mieszkalnych) ochronę w przypadku wystąpienia wad ukrytych.
Rozważania koncentrują się na lokalach mieszkalnych stanowiących przedmiot tzw. obrotu deweloperskiego; odniesienia do innych lokali i obiektów budowlanych są jedynie incydentalne.
W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają argumenty, które mogą uzasadniać wprowadzenie rozwiązań systemowych we wskazanym zakresie, a także dokonują analizy porządków prawnych
innych państw członkowskich UE. Następnie omawiają bazowe założenia nowego ubezpieczenia, przy
czym część z nich została ujęta w konwencji wariantywnej. Artykuł kończą wnioski autorów

 

Słowa kluczowe

wady ukryte, obrót deweloperski, ubezpieczenie, ochrona nabywców

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Białek B., Konopka P., Na wzór francuski, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2009, nr 9.
Bolkowski J., Ubezpieczenia ryzyka budowlanego – doświadczenia francuskie, „Buduj z Głową”
2014, nr 4, http://www.bzg.pl/node/1293 [dostęp: 14.09.2017].
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Subject: The Spanish Building Act (Ley
38/1999 de la Ordenación de la Edificación, BOE num. 266, de 6 de noviembre de 1999).
European Liability Insurance Organisation Schemes, Special report on liability and insurance regimes in 27 EU Member States, Liability and insurance regimes in the construction sector:
national schemes and guidelines to stimulate innovation and sustainability, 30 April 2010.
General Presentation of the French Form of Liability and Building Insurances.
Gliniecki B., Ustawa deweloperska. Komentarz do o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
HWI France, Guide to Decennial Liabilty.
E. Kowalewski, M.P. Ziemiak [w:] Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce. Wykaz z komentarzem, Kowalewski E. [red.], „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1 (suplement).
Opracowanie GUS Budownictwo mieszkaniowe w okresie I–II 2016 r. (stat.gov.pl).
Piasny J., Pasławski J., Metodologia identyfikacji przyczyn powstawania następstw wad ukrytych
w budownictwie kubaturowym, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo” 2014, 1-B.
Ziemiak M.P., Stan ubezpieczeń obowiązkowych i innych ubezpieczeń przymusowych w ustawodawstwie polskim, [w:] System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki
reform, Kowalewski E., Mogilski W.W. [red.], TNOiK, Toruń 2014.