WU2017.2.5

Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce

Diana Renata Bożek

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.5

Abstract

Wypadki drogowe generują wysokie koszty ekonomiczne i społeczne. Do kosztów tych zalicza się m.in.
straty wynikające z trwałej bądź czasowej niemożności tworzenia PKB, wydatki na leczenie i rehabilitację osób rannych w wypadkach, koszty zaangażowania służb ratowniczych, wypłatę odszkodowań
i zasiłków, straty materialne czy cierpienia emocjonalne osób bliskim ofiarom i sprawcom wypadków,
prowadzące do ograniczenia ich aktywności ekonomicznej. Zaprezentowane w niniejszym artykule
dane statystyczne wskazują na wysokie ryzyko wypadków drogowych. W tekście skupiono się również
na przyczynach niezadawalającego poziomu poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

 

Słowa kluczowe

wypadki drogowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, koszty społeczne.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Alcohol, SafetyNet (2009) Alcohol, 16.10.2009: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pdf/alcohol.pdf [dostęp: 04.05.2017].
Annual Accident Report 2016. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/
pdf/statistics/dacota/asr2016.pdf [dostęp: 04.05.2017].
Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek, WHO Polska, Warszawa 2004.
Biała Księga. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. COM (2011) 144.
Compton R.P., Blomberg R.D., Moskowitz H., Burns M., Peck R.C., Fiorentino D., Crash risk of alcohol
impaired driving. Proceedings of the sixteenth International Conference on Alcohol, Drugs and
Traffic Safety ICADTS, Montreal, 2002.
Keall M., Frith W., Patterson T., The influence of alcohol, age and number of passengers on the night-
-time rate of driver fatal injury in New Zealand, “Crash Analysis & Prevention” 2004, No. 1, Vol. 36.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu
drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020. COM
(2010) 389.
Mathijssen M.P.M, Houwing S., The prevalence and relative rate of drink and drug driving in the
Netherlands: a case control study in the Tilburg police district, 2005: SWOV report R-2005–9,
SWOV, Leidschendam.
Murray C.J.L., Lopez A.D., The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality
and disability from deceases, injuries and risk factors in 1990 and projected to 2010, „Harvard
University Press” 1996, t. 1.
Niebieska księga. Infrastruktura drogowa, Jaspers, Warszawa, lipiec 2015.
Omran A.R., The epidemiologic transition, „World Health” 1971, t. 49, nr 4.
Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce,
„Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy – Technika,
Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
Road safety evolution in EU: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/
pdf/observatory/historical_evol.pdf [dostęp: 4.05.2017].
Rogers R., Hackenberg R., Extending Epidemiologic Transition Theory: A New Stage, „Social Biology”
1987, No. 3–4. Vol. 34.
Traffic Safety Basic Facts 2016. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/
files/pdf/statistics/dacota/bfs2016_main_figures.pdf [dostęp: 4.05.2017].
Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2016 European Union, 2016.
WHITE PAPER. European transport policy for 2010: time to decide. COM (2001) 370.
World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015, „WHO Library Cataloguingin-Publication Data Global”, 2015.
Wróblewska W., Teoria przejścia epidemiologicznego oraz fakty na przełomie wieków w Polsce,
„Studia Demograficzne” 2009, nr 1(155).
Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2017