WU2017.2.1

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna
w systemie zabezpieczenia społecznego –
aspekt ubezpieczeniowy

Tadeusz Szumlicz

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.1

Abstract

Artykuł prezentuje aspektowe podejście do opisania i wyjaśnienia systemu zabezpieczenia społecznego oraz udział w tym systemie publicznych funduszy socjalnych. Szczególną uwagę zwraca się na stan publicznych funduszy socjalnych z punktu widzenia ekwiwalentności funduszowej i kompensacyjnej. Na tym tle rozpatruje się możliwości uwzględnienia w systemie zabezpieczenia społecznego rozwiązania nazywanego doubezpieczeniem społecznym, które ma umożliwiać rodzinnym gospodarstwom domowym łatwiejsze osiąganie pożądanego poziomu bezpieczeństwa socjalnego poprzez ubezpieczenia prywatne.

 

Słowa kluczowe

zabezpieczenie społeczne, publiczne fundusze socjalne, ekwiwalentność funduszowa,
ekwiwalentność kompensacyjna, ubezpieczenia gospodarstwa domowego

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bińczycka-Majewska T., Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii
Europejskiej, [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Florek L. [red.], Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1997.
Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Hagemejer K., Podstawowe gwarancje zabezpieczenia społecznego – praktyka, koncepcja, standard i globalna polityka społeczna, „Polityka Społeczna” 2013, nr 11–12.
Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, wydanie III uaktualnione, Kantor Wydawniczy
Zakamycze, Kraków 2006.
Kawiński M. [red.], Doubezpieczenie społeczne – idea i kontynuacja, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015.
Kowalewski E., Przyczynek do behawioralnej teorii ryzyka, [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia,
Szumlicz T. [red.], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Krzeczkowski K., Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Instytut Spraw Społecznych,
Warszawa 1936.
Księżopolski M., Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, [w:] Polityka społeczna w okresie
przemian, Piekara A., Supińska J. [red.], Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
Księżopolski M., Zabezpieczenie społeczne, [w:] Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy
teorii i praktyki, Auleytner J. [red.], Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 1990.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wydanie drugie, uaktualnione, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Prognoza wpływów i wydatków funduszu ubezpieczeń społecznych na lata 2017–2021, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa grudzień 2015.
Rajkiewicz A., Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia i uzupełniające świadczenia socjalne,
[w:] Polityka społeczna, wydanie III zmienione, Rajkiewicz A. [red.], Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1979.
Recommendation No. 67 „Income Security”, [w:] Convention and Recommendation 1919–1966,
International Labour Organisation (ILO), Geneva 1966.
Recommendation No. 69 „Medical Care”, [w:] Convention and Recommendation 1919–1966,
International Labour Organisation (ILO), Geneva 1966.
Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Książka iWiedza, Warszawa 1966.
Szumlicz T., Modele polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
Szumlicz T., O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, [w:] Wokół polityki społecznej, Głąbicka K., Grewiński M. [red.], Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej,
Warszawa 2008.
Szumlicz T., O systemie zabezpieczenia społecznego – podobnie i inaczej, [w:] O roztropną politykę
społeczną, Auleytner J. [red.], Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, „Śląsk” Wydawnictwo
Naukowe, Katowice 2002.
Szumlicz T., O szerszym spojrzeniu na ryzyka o charakterze społecznym, [w:] Ubezpieczenia
we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, Kwiecień I. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Szumlicz T., Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego, [w:] Ryzyko
ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Serwach M. [red.], Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Szumlicz T., Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce,
„Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 1(1).
Szumlicz T., Reforma Indywidualnych Kont Emerytalnych, [w:] Zabezpieczenie społeczne w Polsce.
Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, Uścińska G. [red.], Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2008.
Szumlicz T., Społeczno-ekonomiczne znaczenie III filara systemu emerytalnego, [w:] Rola rynku
ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego, Szumlicz T. [red.], „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” marzec 2008 – wydanie specjalne.
Szumlicz T., „Szkoła” ubezpieczenia społecznego – założenia teoretyczne i konsekwencje praktyczne, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia
Społecznego, Warszawa listopad 2001 (materiał powielony).
Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne – teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Warszawa 2005.
Szumlicz T., Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania
Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015.
Szumlicz T., Zabezpieczenie społeczne… 50 lat później, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2016, nr 3.
Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
Uścińska G., Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej oraz ich wpływ
na Polskę, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny
M. [red.], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Żukowski M., Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej – nowy etap
europejskiej polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 2002, nr 11/12.