Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia obywatelskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

22 października 2009 r. odbyło się pierwsze, w całości poświecone sprawom organizacyjnym, posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia obywatelskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2000). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy – Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM wzięli udział także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Popierany przez PIU projekt ustawy zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób dobrowolnie oszczędzających na przyszłą emeryturę. Według Izby jedyną skuteczną formą reaktywacji niewydolnego programu IKE i PPE jest wprowadzenie rocznego limitu wpłat, do poziomu którego środki będą zwolnione z podatku dochodowego lub określenie maksymalnego limitu odpisu od kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych. Postulat ten zgłaszano już w styczniu 2008 r. podczas zorganizowanej przez Izbę konferencji pt. „Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego” oraz wielokrotnie w korespondencji z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie posiedzenia przewodniczący poinformował, że członkowie podkomisji muszą zapoznać się przed rozpoczęciem dyskusji z przesłaną dokumentacją. W szczególności chodzi o zgłoszoną przez wnioskodawcę poprawkę, polegającą na wprowadzeniu do projektu ustawy wielu uregulowań wcześniej zawartych w projekcie rozporządzenia dołączonym do projektu ustawy.

Dodatkowo poproszono Biuro Analiz Sejmowych o przesłanie opinii co do konstytucyjności projektu ustawy oraz o przewidywane skutki dla budżetu państwa i samorządów. Postanowiono również wystąpić o opinię do prof. Marka Góry, współtwórcy reformy emerytalnej.