NSA w sprawie kopii dokumentów od organów administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010 r. skargi kasacyjnej zakładu ubezpieczeń uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (wyrok NSA z dnia 20.07.2010 r. I OSK 465/10). 

Postępowanie dotyczyło wniosku zakładu ubezpieczeń do Starosty Powiatu o przekazania kopii dokumentów sprowadzenia pojazdu z zagranicy (VAT 25, dokumenty celne, umowa sprzedaży, zagraniczny dowód rejestracyjny oraz inne, niezbędne do zarejestrowania pojazdu), a jego powodem było prowadzenie sprawy o likwidację szkody w związku z kradzieżą tego pojazdu. Wnoszący podanie powołał się  na przepis ustawy art. 25. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Po uzyskaniu odmowy sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który podtrzymał niekorzystne dla zakładu ubezpieczeń stanowisko opierając się na własnej interpretacji art. 80 c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pomijając jednocześnie art. 25 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W ocenie NSA: „Artykuł 25 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej stanowi samoistną podstawę prawną do domagania się przez zakład ubezpieczeń, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie od innych podmiotów jakimi są sądy, prokuratura, policja, organy i instytucje określonych informacji i materiałów. Chodzi tu o informacje i materiały będące w dyspozycji podmiotów zobowiązanych do ich udostępnienia niezależnie od sposobu w jaki weszły w ich posiadanie. Koniecznym warunkiem jest natomiast aby informacje lub materiały o jakich mowa w art. 25 ust. 1 ustawy były niezbędne zakładowi ubezpieczeń w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej”

W praktyce wyrok ten wskazuje na możliwość skutecznego uzyskiwania przez zakłady ubezpieczeń dokumentów będących podstawą rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy a będących w posiadaniu starostwa powiatowego.
Może okazać się on również istotnym w ewentualnych postępowaniach przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi czy Naczelnym  Sądzie Administracyjnym.

Z pełną treścią wyroku można zapoznać się TUTAJ