Kolejne uzgodnienia ws. dostępu zakładów ubezpieczeń do systemu CEPiK

W dn. 15 i 17 czerwca br. w MSWiA odbyły się 2 konferencje uzgodnieniowe w sprawie projektu Ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Izba przedłożyła podczas tych konferencji wyniki konsultacji projektu Ustawy po uzgodnieniach z 26 lutego. PIU uzyskała ze strony MSWiA potwierdzenie, że zakładom ubezpieczeń i Izbie zostanie zapewniony ustawowy bezpłatny dostęp do systemu CEPiK.

Ponadto odnośnie zasad zasilania systemu CEPiK przez zakłady, w Ustawie mają zostać zagwarantowane dwa alternatywne kanały: obecny – za pośrednictwem Ośrodka Informacji UFG oraz bezpośredni. Kanały te mają być utrzymane bezterminowo. Zakłady mają też mieć prawo do zmiany trybu zasilania systemu, ponieważ ani Izba ani MSWiA nie mogą obligować ich do korzystania lub rezygnacji z któregoś z nich.

W trakcie konferencji uzgodniono również, że do Ustawy wydane zostanie Rozporządzenie MSWiA, które regulować będzie szczegółowe kwestie zasilania i dostępu do danych CEPiK. Odnosić się będzie ono także do modułu antyfraudowego (dla zakładów, PIU i UFG). Rozporządzenie to regulować będzie także zasady utrzymania jakości danych w procesach zasilania systemu i udostępnianiu informacji z systemu CEPiK, w szczególności automatyczne uwzględnianie określonych zmian informacji o pojeździe, a także kwestie bezpieczeństwa dostępu i zasilania.

Potwierdzono również, że w żadnym z wariantów komunikacji z CEPiK nie będą tworzone repliki bazy, jako zbędne przy poprawnym uzgodnieniu relacji referencyjności wzajemnej baz danych – przez sam CEPiK oraz baz prowadzonych przez wszystkich interesariuszy tego systemu. Zdaniem Kierownika Projektu CEPiK, określenie reguł referencyjności jest pierwszoplanowym zadaniem w pracach nad w/w Rozporządzeniem.

Na prośbę MSWiA, PIU zorganizuje szereg spotkań roboczych dla Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA w celu dokonania uzgodnień merytorycznych, które następnie zawarte będą w w/w Rozporządzeniu. Daje to środowisku ubezpieczeniowemu szansę na takie ukształtowanie prawa, aby optymalnie realizowało ono oczekiwania biznesowe zakładów w stosunku do systemu CEPiK.

Odnośnie opłaty ewidencyjnej od zawartych umów OC komunikacyjnego, uzgodniono zawarcie ogólnej normy w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, a wysokość tej opłaty ustalana będzie w Rozporządzeniu, w zależności od faktycznej realizacji usług przez system CEPiK na rzecz środowiska ubezpieczeniowego.

W konferencjach uzgodnieniowych z MSWiA Izbę reprezentowali: Andrzej Maciążek (członek Zarządu), Dariusz Markowicz (członek Grupy Roboczej ds. CEPiK), Tomasz Chełmicki (Przewodniczący Komisji Zarządzania Informacją), Mariusz Ilnicki (Radca Prawny) i Stefan Szyszko (Dyrektor Działu Zarządzania Informację Ubezpieczeniową PIU).

Dobra współpraca PIU z MSWiA jest efektem zaangażowania przedstawicieli MSWiA w prace Podkomisji Standaryzacji PIU.