Insurance Review 3/2016

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Spis treści:

Wzorce umowne po wejściu w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zagadnienia wybrane) – Monika Wałachowska
Skutki niedoręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – Marcin Krajewski
Obowiązki ubezpieczycieli przy zawieraniu umów na cudzy rachunek – Mariusz Fras
Zakaz otrzymywania przez ubezpieczającego oraz osoby reprezentujące ubezpieczającego wynagrodzenia lub innych korzyści w ubezpieczeniu na cudzy rachunek – Jakub Pokrzywniak
Problem wynagradzania ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek z pozycji agenta ubezpieczeniowego – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym w świetle nowych regulacji – Marian Wiśniewski
Obowiązki informacyjne w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – modele ochrony i kierunki ich rozwoju – Aleksander Chłopecki
Analiza potrzeb klienta w świetle art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – wybrane zagadnienia – Magdalena Szczepańska
Odstąpienie/wystąpienia z umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym – kilka refleksji na tle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Michał Romanowski
Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – Paweł Wajda
Kilka refleksji na temat kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego do wydania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
Oddziaływanie Komisji Nadzoru Finansowego na kwestie korporacyjne w zakładach ubezpieczeń w świetle Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – Michał Romanowski, Piotr Haiduk