Dodatkowe badania techniczne pojazdów nie zawsze potrzebne

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Nr 97 poz. 802 z dnia 23 czerwca 2009 r.). Wprowadza ona nowe zasady przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu, którego koszt uwzględniany jest w odszkodowaniu z ubezpieczenia OC lub AC.
Zniesiony został dotychczasowy obowiązek przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym została dokonana naprawa na kwotę przekraczającą 2.000 zł.
Art. 81 ust. 11 pkt 5 prawa o ruchu drogowym, w brzmieniu po nowelizacji, przewiduje, że wykonanie dodatkowego badania technicznego będzie niezbędne wyłącznie w przypadku pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) w zakresie elementów układu nośnego,hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Przyjęcie takiego rozwiązania jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń, która wspierała tę nowelizację.
Konsekwencją przyjęcia nowych zasad przeprowadzania dodatkowego badania technicznego jest także zmiana:

− art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), który otrzymał brzmienie: „Art. 17. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany poinformować zakład ubezpieczeń o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Badanie techniczne uznane jest jako normalne następstwo szkody i jego koszty pokrywa zakład ubezpieczeń w ramach polisy AC, jak i OC sprawcy.”, oraz w

− art. 36a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), który otrzymał brzmienie: „Art. 36a. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.”.

Tekst ustawy znajduje się na stronie internetowej:
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,97/poz,802,ustawa-o-zmianieustawy—prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Nowe przepisy wyeliminują przypadki nieuzasadnionego wykonywania dodatkowych badań technicznych pojazdów po wypłacie odszkodowania za niewielką szkodę. Dodatkowe badanie techniczne będzie wykonywane wyłącznie w przypadku uszkodzenia pojazdu, mającego istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W konsekwencji nowa regulacja wpłynie także na koszty likwidacji szkód, gdyż koszt dodatkowego badania technicznego stanowi część odszkodowania.