3 września 2018

Prywatna opieka medyczna – tego chcą Polacy – przedstawiamy wnioski z badania

Autor: Dorota Fal

Prawie połowa Polaków jest otwarta na współfinansowanie opieki zdrowotnej, a niemal 80 proc. chciałoby, aby pracodawcy zapewnili im okresowe wizyty u lekarza. Prywatna opieka medyczna – tego chcą Polacy. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie PIU.

Tylko trzy dni w kolejce do specjalisty – tego chcą Polacy

Rośnie zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej. To przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Zapytaliśmy Polaków w badaniu internetowym, jak długo powinien trwać ich zdaniem czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ. Ich doświadczenia pokrywają się z tym, ile rzeczywiście czekamy na świadczenia. Obecnie na wizytę do specjalisty trzeba czekać ok. 3 miesięcy. Z naszych badań wynika, że:

  • na lekarza POZ powinniśmy czekać 1 dzień – tak powiedziało blisko 80 proc. badanych,
  • na wizytę u specjalisty najwyżej 3 dni – 53 proc. badanych,
  • na badania diagnostyczne najwyżej 3 dni – ok. 66 proc. badanych.

Opieka medyczna na własną rękę

Polacy dostrzegając ograniczenia publicznej opieki medycznej, płacą za świadczenia z własnej kieszeni. Ponad połowa Polaków korzysta zarówno z prywatnej jak i publicznej opieki, czyli de facto ponosi podwójne koszty związane opieką zdrowotną. Niemal 90 proc. z nich robi to ze względu na długi czas oczekiwania w kolejce do publicznej opieki zdrowotnej. Wielu badanych jest przekonanych o wyższej jakości obsługi i lepszym podejściu lekarzy w prywatnym sektorze.

Miesięczne koszty przekraczają składkę na ubezpieczenie

Ponad 60 proc. korzystających z prywatnej opieki, wydaje ponad 100 zł miesięcznie na prywatne świadczenia zdrowotne dla najbliższych, a 20 proc. nawet ponad 200 zł. Środki te wydawane są niestety często nieefektywnie na pojedyncze świadczenia, wizyty, które nie sprawiają, że kompleksowo zajmujemy się swoim zdrowiem. Wartym pokreślenia jest fakt, że niemal 40 proc. osób, posiadających prywatny pakiet opieki medycznej, płaci za nią do 50 zł miesięcznie. Ubezpieczenia lub abonamenty uprawniają nie do jednej wizyty, a wielu, w zależności od potrzeby. Właśnie taki dostęp do leczenia w ramach stałych opłat jest efektywniejszy.

Klucz to podział kosztów. Prywatna opieka medyczna

Ponad 45 proc. Polaków uważa, że zwiększenie współfinansowania opieki zdrowotnej przez obywateli pozwoli na polepszenie jakości tej opieki. Z kolei tylko 21 proc. badanych potwierdziło, że ma pakiet medyczny. Zwiększenie tego odsetka może odciążyć system publiczny. Jak to zrobić? Niemal 60 proc. ankietowanych byłoby zainteresowanych posiadaniem prywatnego pakietu, przy założeniu, że pracodawcy uczestniczyliby w pokryciu jego kosztów.

Starzejący się pracownik

Pracownicy jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego kraju wymagają odpowiedniego wsparcia. Ma to szczególne znaczenie w Polsce, w której społeczeństwo starzeje się najszybciej w Europie. Konsekwencją tego będzie spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Mimo korzystnej obecnie sytuacji na rynku pracy, Polacy kończą aktywność zawodową wcześnie. Efektywny wiek przejścia na emeryturę w Polsce to ok. 61 lat[1], wobec średniej dla państw OECD na poziomie 64 lat. Dlaczego Polacy przechodzą wcześniej na emeryturę? Aż 31 proc. respondentów uważa, że powodem wczesnego kończenia aktywności zawodowej jest słaby stan zdrowia. Dane te potwierdza Główny Urząd Statystyczny, według którego 36 proc. mieszkańców naszego kraju objętych jest stałą opieką lekarską z powodu choroby przewlekłej lub długotrwałej.

30 mld zł strat spowodowanych chorobą pracowników

Zdrowie to wymierna korzyść nie tylko dla samego pracownika, ale także pracodawców i państwa. Poprawa ogólnego stanu zdrowia i kondycji pracowników oraz zapewnienie im szybkiego dostępu do opieki może istotnie zredukować koszty dla przedsiębiorców i finansów publicznych. Koszty związane z chorobami oraz absencją pracowników w 2017 r. to łącznie ponad 30 mld zł, w tym:

  • 16,3 mld zł ZUS wydał na renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • 11,3 mld zł kosztowały ZUS absencje chorobowe,
  • 6,3 mld zł zapłacili sami pracodawcy za absencje chorobowe.

Pracownicy chcą lepszej profilaktyki

Pracownicy objęci prywatną opieką zdrowotną korzystają z niej nie tylko w sytuacji pojawienia się problemów zdrowotnych. Szczególną rolę upatrują w medycynie pracy. Z naszego badania wynika, że niemal połowa Polaków uważa, że jest to ważny element troski o ich zdrowie, a co trzeci respondent twierdzi, że ich zakres jest zbyt wąski. Zapewnienie pełnej profilaktyki medycyny pracy przyniesie korzyści nie tylko pracownikowi, ale także jego pracodawcy oraz państwu.

Badanie „Współfinansowanie służby zdrowia”, raport badawczy Havas Media Group dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, kwestionariusz internetowy (CAWI), próba 1000, sierpień 2018

[1] Pensions at a Glance 2017 OECD AND G20 INDICATORS