30 sierpnia 2022

Kancelarie odszkodowawcze – czas na uzupełnienie brakującego ogniwa konsumenckich regulacji

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Wyrażamy satysfakcję, że argumenty dotyczące regulacji kancelarii odszkodowawczych ponownie wracają do debaty publicznej. Mamy nadzieję, że dojdzie tym razem do uchwalenia ustawy, której prawdziwymi beneficjentami będą poszkodowani. Izba już od ponad dekady działa intensywnie w kierunku uregulowania tego rynku.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych, jak donoszą media.

PIU zwróciła uwagę na konieczność uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych już w 2011 r. Odbyło się wówczas posiedzenie Grupy Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów dotyczące uregulowania statusu prawnego kancelarii.

Ponad dekada intensywnych prac PIU

Izba brała udział we wszystkich kolejnych konsultacjach dotyczących regulacji rynku kancelarii odszkodowawczych. Apelowaliśmy o ustawowe uregulowanie tego rynku, przedkładając konkretne propozycje rozwiązań. Prace  prowadzono zarówno w ramach Ministerstwa Finansów, Sprawiedliwości, ale też w Sejmie i Senacie. Prezentowaliśmy opinie przedstawicieli doktryny prawnej i  konsultowaliśmy propozycje do założeń projektu ustawy przedstawione przez Rzecznika Finansowego w 2016 r.

19 kwietnia 2018 r odbyło się posiedzenie seminaryjne w Senacie dot. kancelarii odszkodowawczych,  pt. „Działalność kancelarii odszkodowawczych w Polsce” współorganizowane przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych oraz PIU. Po tym posiedzeniu Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie regulacji kancelarii odszkodowawczych. Inicjatywa nie była szeroką ingerencją w działalność kancelarii odszkodowawczych. Projekt zakładał wówczas regulację punktową, skupioną na relacji między klientem a kancelarią.

Najważniejsze postulaty – zgłaszane od lat

Zgodnie z projektem, poszkodowani mieli zyskać pewność, że odszkodowanie trafi bezpośrednio do nich. Ani doradca ani osoba działająca w ich imieniu nie mogłaby otrzymać od klienta upoważnienia do dysponowania przyznanym świadczeniem. Projekt nakładał na podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania obowiązek jej przekazania bezpośrednio poszkodowanemu. Był to najważniejszy postulat PIU, zgłaszany od lat w dyskusji o regulacji dla firm odszkodowawczych. W projekcie założono, że wynagrodzenie doradcy za dochodzone koszty leczenia i renty musi być określone kwotowo, a zatem niezależnie od uzyskanego w tym zakresie odszkodowania. Poszkodowani uzyskaliby też pewność, że wynagrodzenie doradcy nie będzie stanowiło znaczącej części odszkodowania.

Brakujące ogniowo proklienckich regulacji

Wiele uregulowań wprowadzanych w ostatnich latach na rynku, nie tylko ubezpieczeniowym, ma służyć zapewnieniu jednostkom ich praw i zagwarantowaniu bezpieczeństwa. Brakuje tego istotnego elementu. A jak pokazuje sytuacja na rynku, ta prokliencka regulacja jest po prostu potrzebna.

Od wielu lat powtarzamy, że na rynku zawsze będzie miejsce dla doradców odszkodowawczych. Nie kwestionujemy ich społecznej roli, gdy pomagają poszkodowanym szybko i sprawnie przejść przez proces uzyskania odszkodowania. Niektóre sprawy ubezpieczeniowe są na tyle trudne, że poszkodowani potrzebują  pomocy profesjonalisty. Ważne jednak jest to, by klienci podejmowali decyzję co do wyboru pośrednika świadomie i by mogli liczyć na wsparcie profesjonalnych podmiotów, których relacje z klientami są uregulowane przepisami prawa.