11 maja 2018

Przewoźnik powinien być gotowy na każdą okoliczność

Autor: Renata Orzechowska

Informacja o wypadku na autostradzie A2 i rozlanej czekoladzie zapewne budzi uśmiech wielu osób, ale dla przedsiębiorcy, który spowodował wypadek, z pewnością jest to gorzka pigułka. Dla wielu to zdarzenie powinno być przypomnieniem, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie swojej działalności i jak istotną rolę w takich sytuacjach odgrywają ubezpieczyciele. O jakich ubezpieczeniach powinien myśleć przewoźnik, jak dopasować ochronę do ryzyka?

Obowiązkowe OC ppm

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, czyli OC ppm. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, dużym przewoźnikiem, czy masz auto na użytek prywatny, warunki ubezpieczenia są ustawowe i takie same dla wszystkich. Suma ubezpieczenia w przypadku szkód osobowych to 5 mln euro, w przypadku szkód w mieniu to 1 milion euro.

Ubezpieczenie OC ppm obejmuje tylko i aż szkody osoby trzeciej, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. To, co nie objęte lub wyłączone z zakresu ubezpieczenia OC ppm, może być objęte ochroną w ramach innych ubezpieczeń.

OC przedsiębiorcy

Wśród szkód, które nie będą pokryte z OC ppm, będą np. szkody w środowisku. Przed kosztami związanymi z naprawą konsekwencji takiej szkody przewoźnik może się zabezpieczyć, nabywając odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.

Co to znaczy odpowiednie? Kluczem jest dobór – poza sumą gwarancyjną – dodatkowych klauzul dopasowujących zakres ochrony ubezpieczeniowej do ryzyka, które może wynikać z charakteru prowadzanej działalności.

Przewoźnik może rozszerzyć ochronę o szkody wyrządzone w środowisku, przy czym będą to szkody wyrządzone na skutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń.

Dla przewoźników, których działalność wiąże się z dużym ryzykiem szkód w środowisku, np. przewożących materiały niebezpieczne, i koniecznością podejmowania złożonych prac naprawczych oraz dla przedsiębiorców, którzy mogą wyrządzić szkodę w skutek powolnego oddziaływania na środowisko, ubezpieczyciele mają dedykowaną ofertę ubezpieczeń. Takie produkty obejmują nawet monitoring środowiska, czyszczenie gleby prowadzone nie tylko na terenie osób trzecich, ale również na terenie należącym do sprawcy zanieczyszczenia.

Przewoźnicy powinni brać pod uwagę również to, że wypadek z udziałem ich samochodów, może na długi czas sparaliżować ruch. Inną klauzulą, o której warto więc pomyśleć, jest klauzula czystych strat finansowych, która obejmuje szkody, które nie są następstwem szkody na osobie i w mieniu. W ramach tego rozszerzenia mogłyby być objęte utracone korzyści np. zarządcy odpłatnej autostrady na skutek wielogodzinnej blokady.

OC przewoźnika

Warto też wspomnieć, że w tym konkretnym wypadku zniszczeniu uległ przewożony ładunek. Jeżeli towar należy do osoby trzeciej, przewoźnik może ponosić odpowiedzialność za niewykonanie umowy przewozu. Na taką okoliczność ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które obejmuje jego odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie czy utratę przewożonego ładunku.

Każde zdarzenie może skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami – nie wykluczymy błędów człowieka, czy tego, że zawiedzie nas sprzęt, ale warto przewidywać nawet najczarniejsze scenariusze, by dobrze dobrać ochronę ubezpieczeniową.