Wyniki rynku ubezpieczeń po III kw. 2014

15 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili po trzech kwartałach 2014 r. polscy ubezpieczyciele.

Ogółem wartość składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń wyniosła po III kw. 2014 r. 40,8 mld zł. Jest to spadek rok do roku o 5,77 proc. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń wyniosła 25,2 mld zł i jest to o 10,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:

 • Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 15 mld zł (spadek o 16 proc.)
 • Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 8,6 proc., do 21,2 mld zł
 • Składka z ubezpieczeń z UFK wyniosła 9,2 mld zł (spadek o 2,8 proc.)

Komentarz: J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

Największy wpływ na spadek składki i spadek wartości świadczeń ma niezmiennie ograniczenie oferty krótkoterminowych ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym. Mimo spadku składki z ubezpieczeń na życie, widać wyraźnie, że jest on mniejszy niż po I i II kw. tego roku, kiedy to wynosił odpowiednio 14 proc. i 11,3 proc. Przed rynkiem życiowym w najbliższej przyszłości wiele niewiadomych, związanych z działaniami legislacyjnymi a także nadzorczymi. Dotyczą one głównie ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Przyszły rok może być w związku z tymi działaniami przełomowy dla polskich ubezpieczeń na życie.

Rynek majątkowy i komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniosła 6 mld zł (spadek o 5 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń autocasco wyniosła 3,9 mld zł (spadek o 0,89 proc.)
 • Wynik techniczny z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniósł -160 mln zł
 • Wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco wyniósł 253,8 mln zł
 • Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 9,6 mld zł i była o 1,5 proc. niższa niż rok wcześniej
 • Widoczny jest wzrost składki z ubezpieczeń finansowych ( do 1,58 mld zł wobec 1,37 mld zł rok wcześniej)
 • O 20 proc. spadła wartość odszkodowań z powodu szkód spowodowanych żywiołami
 • O 23 proc. wzrosła wartość odszkodowań z pozostałych szkód rzeczowych. Jest to związane ze szkodami w przedsiębiorstwach oraz (w mniejszym stopniu) szkodami rolnymi

Komentarz: Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych trwa silna walka o klienta. Jest to przede wszystkim konkurencja cenowa, co ma odzwierciedlenie w spadającym przypisie składki z ubezpieczeń OC. Pogarsza się jednocześnie wynik techniczny tej linii produktowej. Rok wcześniej, ubezpieczyciele kończyli trzeci kwartał z ponad 100 mln zł zysku z OC i mimo to zakończyli 2013 r. stratą na tym produkcie.
Jeśli chodzi o rynek majątkowy, to w tym roku w ciągu pierwszych trzech kwartałów nie wystąpiły w Polsce zjawiska naturalne, powodujące duże wypłaty z tytułu ubezpieczeń.

Wynik finansowy

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po III kw. 2014 r. 2,65 mld zł i był o 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli III kw. 2014 r. z zyskiem 3 mld zł (spadek o 49 proc.). Różnica ta ma związek przede wszystkim z wysokością dywidendy wewnątrz największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za III kw. 2014 r. wyniósł 900 mln zł.

Tabela z wynikami