Wyniki rynku ubezpieczeń po II kw. 2016 r.

9,2 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 9 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili klientom oraz osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele w I półroczu 2016 r.

Najważniejsze dane po I półroczu 2016 r.

 • 18, 2 mld zł wypłaconych klientom i poszkodowanym
 • 51,7 mld zł wspierających gospodarkę i finanse publiczne aktywów w krajowych obligacjach i innych papierach o stałej kwocie dochodu
 • 22,7 mld zł wspierających gospodarkę aktywów zainwestowanych długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 27,2 mld zł zebranych składek
 • Około 269 mln zł zapłaconego podatku od aktywów

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 5 mld zł (wzrost o 25,7 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 3,9 mld zł (wzrost o 16,8 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 3,2 mld zł (wzrost o 17,2 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 2,1 mld zł (wzrost o 10,9 proc.)
 • Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła 606,5 mln zł
 • Strata techniczna z ubezpieczeń AC wyniosła 9 mln zł

– Po raz pierwszy od wielu lat na rynku OC widać silny wzrost składki, a wraz z tym także dużą zmianę stanu rezerw składek. Wciąż mamy także do czynienia ze znacznymi wzrostami wypłat, co jest dowodem na to, jak bardzo wzrósł poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach. Z punktu widzenia bilansowego, zarówno zmiana stanu rezerw jak i wypłacone odszkodowania przyczyniają się do obniżenia wyniku technicznego. Wzrost składek z kolei wskazuje na konsekwencję ubezpieczycieli w dążeniu do przywrócenia równowagi na rynku OC.  – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 7,1 mld zł i była o 2,7 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,6 mld zł, spadek rok do roku o 0,7 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,2 mld zł, wzrost o 5 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (1 mld zł, spadek rok do roku o 7,8 proc.)

– W ubezpieczeniach majątkowych widoczny jest bardzo wyraźny wzrost wypłat odszkodowań w grupie 9, czyli tzw. pozostałych szkód rzeczowych. Odszkodowania ogółem wyniosły w tej grupie ponad 884 mln zł, czyli aż o 152 proc. więcej niż rok wcześniej. Skok wartości wypłaconych odszkodowań spowodowany jest bardzo dużymi szkodami w uprawach rolnych, jakie wystąpiły w I i II kw. tego roku, głównie wskutek przymrozków – wyjaśnia Andrzej Maciążek.

Rynek życiowy:

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 11,9 mld zł (spadek o 17,4 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 9,2 mld zł (spadek o 10,6  proc.)

– Po II kw. 2016 r. jeszcze wyraźniej widać efekt zmian regulacyjnych na rynku ubezpieczeń na życie. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zdecydowanie zwiększyła ilość informacji dostarczanych klientowi przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. Zmiany takie skutkują spadkiem sprzedaży takich produktów, jednak przede wszystkim prowadzą do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta i ograniczają do minimum ryzyko niedopasowania produktu do potrzeb. Warto pamiętać o ciągłych dyskusjach nad kształtem systemu emerytalnego w Polsce. Na znaczeniu będzie zyskiwało dobrowolne, systematyczne oszczędzanie. Rynek ubezpieczeń na życie jest stworzony do tego, by zapewniać długoterminowe zabezpieczenie finansowe i niezależnie od kształtu produktów oszczędnościowych, pozostanie kluczowym segmentem zabezpieczenia emerytalnego – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I półroczu 2016 r. 1,1 mld zł i był o 33,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2016 r. z zyskiem 1,1 mld zł (spadek o 36,9 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 4,4 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 114 mln zł i był o 77 proc. niższy niż po II kw. 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po II kw. 2016 r. wyniósł około 382,9 mln zł. Ubezpieczyciele zapłacili także w I półroczu 2016 r. ok. 269 mln zł podatku od aktywów.

Tabela