Wyniki rynku ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

4,5 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 4,3 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I kwartale 2016 r. polscy ubezpieczyciele.

Najważniejsze dane po I kw. 2016 r.

 • Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 13,3 mld zł (spadek rok do roku o 6,9 proc.)
 • Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 8,8 mld zł (wzrost rok do roku o 1,3 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) przekroczyły 1,9 mld zł (wzrost o 20,4 proc.)

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 2,3 mld zł (wzrost o 19,5 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 1,6 mld zł (wzrost o 13,3 proc.)
 • Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła 315,5 mln zł
 • Wynik techniczny z ubezpieczeń AC wyniósł 52 mln zł

– W I kw. 2016 r. wzrost składki z OC komunikacyjnego był niemal równy wzrostowi wypłat. To z jednej strony pokazuje, w jak dużym stopniu zwiększa się poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach, z drugiej, że pełniejsza ochrona nie może pozostać bez wpływu na cenę – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. – Warto też dodać, że w I kw. 2016 r. ponaddwukrotnie zwiększył się udział reasekuratorów w składce w OC komunikacyjnym. To oznacza, że ubezpieczyciele spodziewają się dalszego wzrostu wypłat z OC i z tego powodu jeszcze bardziej konserwatywnie podchodzą do kwestii reasekuracji – wyjaśnia Andrzej Maciążek.

Porównując rok do roku dane po I kw. 2016 r. trzeba pamiętać, że okres bazowy (tj. I kw. 2015 r.) jest ostatnim okresem przed wejściem w życie wytycznych KNF odnośnie likwidacji szkód komunikacyjnych. Dlatego bardziej miarodajne wnioski na temat bieżącej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce będą możliwe dopiero po wynikach za II kw. 2016 r.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 3,7 mld zł i była o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (blisko 1 mld zł, spadek rok do roku o 7,5 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (0,5 mld zł, spadek o 5,9 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (0,5 mld zł, spadek rok do roku o 7,5 proc.)

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,7 mld zł (spadek o 20 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 4,5 mld zł (spadek o 13,7  proc.)
 • Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wyniosła 2,4 mld zł (spadek o 33,1 proc.)

– Zmiany na rynku ubezpieczeń na życie są przede wszystkim efektem nowych regulacji, w szczególności obowiązującej od początku roku nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Widoczny jest spadek sprzedaży ubezpieczeń z UFK, zarówno ochronno-inwestycyjnych jak i czysto inwestycyjnych, natomiast dostosowanie się ubezpieczycieli do nowej ustawy może owocować bogatszą ofertą produktów o charakterze ochronnym, ale jednocześnie pozwalającym na dodatkowe oszczędzanie i dającym gospodarce długoterminowy, stabilny kapitał – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I kw. 2016 r. 578 mln zł i był o 13,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kw. 2016 r. z zyskiem 49 mln zł (spadek o 87,7 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 766 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o prawie 24 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 6,1 mln zł i był o 98,4 proc. niższy niż po I kw. 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I kw. 2016 r. wyniósł około 198 mln zł. Według szacunków PIU, w I kw. 2016 r., ubezpieczyciele zapłacili nieco ponad 100 mln zł podatku od aktywów.

Tabela