Abstrakty/Abstracts 3/2016

Abstakty/Abstracts „Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 2/2016

Obowiązki informacyjne w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – modele ochrony i kierunki ich rozwoju (Disclosure obligations in the unit-linked life insurance contract) – Aleksander Chłopecki

Obowiązki ubezpieczycieli przy zawieraniu umów na cudzy rachunek (Duties of insurers related to insurance on someone else’s account) – Mariusz Fras

Skutki niedoręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia (The effects of non-delivery of general terms and conditions of insurance) – Marcin Krajewski

Zakaz otrzymywania przez ubezpieczaj ącego oraz osoby reprezentuj ące ubezpieczaj ącego wynagrodzenia lub innych korzyści w ubezpieczeniu na cudzy rachunek (Prohibition of fees and other benefits for policyholders or their representatives in insurance on someone else’s account) – Jakub Pokrzywniak

Odstąpienie / wystąpienia z umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym – kilka refleksji na tle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Rescission of/withdrawal from an investment type life insurance contract – a few thoughts based on the new Insurance and Reinsurance Act) – Michał Romanowski

Kilka refleksji na temat kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego do wydania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Remarks on the authorization of the Polish Financial Supervision Commission to issue “Corporate Governance Rules for the supervised entites”) – Michał Romanowski, Anne-Marie Weber Elżanowska

Oddziaływanie Komisji Nadzoru Finansowego na kwestie korporacyjne w zakładach ubezpieczeń w świetle Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Influence on the corporate matters of insurance undertakings exerted by the Polish Financial Supervision Authority against the bakground of “Corporate Governance Rules for the supervised entites”) – Michał Romanowski, Piotr Haiduk

Analiza potrzeb klienta w świetle art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – wybrane zagadnienia (The analysis of a consumer’s needs in the light of Article 21 of the Insurance and Reinsurance Activity Act – selected problems – Magdalena Szczepańska

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Recommendations issued by the Polish Financial Supervision Authority for the insurance and reinsurance undertakings) – Paweł Wajda

Wzorce umowne po wejściu w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zagadnienia wybrane) (Standard form contracts after the entry into force of new Insurance and Reinsurance Activity Act (selected issues) – Monika Wałachowska

Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym w świetle nowych regulacji (Impact of the new regulatory measures on savings-oriented life policies) – Marian Wiśniewski

Problem wynagradzania ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek z pozycji agenta ubezpieczeniowego (The issue of remunerating policyholders in insurance on someone else’s account from an insurance agent’s perspective) – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemniak