Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu

Ponad 300 osób zgromadziła konferencja pt. „Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych”. Konferencję zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości.
Konferencję otworzył Pan Piotr Kluz, wiceminister sprawiedliwości, odczytując list, przesłany uczestnikom przez patrona honorowego.
Paneliści, zabierający głos podczas konferencji, zgodzili się, że konieczne jest rozwiązanie problemu braku analiz i wytycznych pozwalających przewidywać wysokość zadośćuczynień. Nawet orzeczenia sądowe zapadające w tego rodzaju sprawach nie są powszechnie dostępne, zwłaszcza w zakresie zasądzanych kwot. Brak takich analiz skutkuje brakiem przewidywalności co do wartości zasądzanych zadośćuczynień.
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, jedyna jednostka badawcza w Polsce prowadząca badania bezpośrednio na aktach sądowych i, wraz z PIU, współorganizator dzisiejszej konferencji, przygotował opracowanie, w którym przedstawiono perspektywy obiektywizacji zadośćuczynień oraz wybór wyroków, wydanych przez sądy apelacyjne okręgowe i rejonowe, w sprawach związanych ze szkodą na osobie.
Materiały z konferencji przedstawiające wybrane zagadnienia z problematyki zadośćuczynień, zostaną przekazane wszystkim sądom okręgowym i apelacyjnym w Polsce. W opracowaniu – obok analizy orzecznictwa sądów polskich – znajdą się także materiały ilustrujące rozwiązania francuskie, niemieckie, holenderskie i hiszpańskie.
Samorząd ubezpieczeniowy wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, środowiskiem naukowym i sędziowskim, chce rozpocząć dyskusję, w jaki sposób w Polsce stworzyć odpowiednie kryteria związane z zadośćuczynieniami. W ten sposób mniej spraw trafiać będzie do sądów, bowiem mogłyby się otworzyć zupełnie nowe możliwości polubownego rozstrzygania roszczeń.

Prezentacja dr Moniki Wałachowskiej

Prezentacja Mikołaja Wilda

Prezentacja sędziego Zbigniewa Strusa

Prezentacja prof. Ernsta Karnera

Prezentacja dr Jakuba Pokrzywniaka

Prezentacja dr Michała Dei

Prezentacja Ignacio Guillena Gonzaleza

Case Study – Kancelaria WKB