Konferencje i seminaria

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG organizuje 11 grudnia 2018 r. seminarium pt: „Zamkniecie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”, które odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, przy ul. Złotej 48/54.
Tematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych, m.in.: prezentacji bilansu i rachunku wyników zgodnie z przepisami MSSF 4 oraz MSSF 17. W przypadku MSSF 17 dodatkowo zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia KPMG z projektów wdrożeniowych. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące: metod wyznaczania rezerw dla zadośćuczynień, opłat likwidacyjnych, analizy stóp wypowiedzeń, procedury dotyczącej badania aktywności rynku, look-through, uzgodnienia rozrachunków ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, uzgodnienia podatku bieżącego i odroczonego, zdolności podatków odroczonych do pokrywania strat (LAC DT), zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa oraz elektronicznych dokumentów finansowych i podpisu elektronicznego.
Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Agenda seminarium dostępna jest tutaj. Prosimy o rejestrację na seminarium do 5 grudnia pod tym linkiem.