Seminarium rachunkowe PIU

Aż 220 osób gościło na tegorocznym seminarium rachunkowym, zorganizowanym przez PIU we współpracy z KPMG. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów, UKNF oraz ośrodków akademickich.

Seminarium pt. „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń” dotyczyło zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych, m.in.: prezentacji bilansu i rachunku wyników zgodnie z przepisami MSSF 4 oraz MSSF 17. W przypadku MSSF 17, dodatkowo zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia KPMG z projektów wdrożeniowych.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące: metod wyznaczania rezerw dla zadośćuczynień, opłat likwidacyjnych, analizy stóp wypowiedzeń, procedury dotyczącej badania aktywności rynku, look-through, uzgodnienia rozrachunków ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, uzgodnienia podatku bieżącego i odroczonego, zdolności podatków odroczonych do pokrywania strat (LAC DT), zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa oraz elektronicznych dokumentów finansowych i podpisu elektronicznego (e-sprawozdanie finansowe przesyłane do KRS).

Prezentacje z seminarium