Bardzo duże zainteresowanie seminarium rachunkowym PIU

Ponad 220 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG. Uczestnikami byli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.

Pierwszą prezentację, dotyczącą projektowanych zmian w reżimie Solvency II oraz planowany ich harmonogram, przedstawiła Iwona Szczęsna z PIU. Kolejne tematy dotyczyły ściśle zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych, m.in.: projektowanych zmian do MSSF 17, koncepcja Risk Adjustment, MSSF 16 względem MSR 17, metoda Look-through, LAC DT w ramach przeglądu formuły standardowej.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące: testów na utratę wartości, MSSF 9, standaryzacji wypłat zadośćuczynień, wpływu zmian przepisów dotyczących wyczerpywania się sum gwarancyjnych na wycenę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, proponowanych zmian w ramach przeglądu formuły standardowej oraz robotyzacji procesów w kontekście coraz krótszych terminów raportowania.

Prezentacje z seminarium rachunkowego