wu2023.4.4

Sztuczna inteligencja a rozwój prawa ubezpieczeń – przegląd najważniejszych wyzwań

Anna Wilk

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.4

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na prawo ubezpieczeń. Już dziś sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w procesie zawierania umów ubezpieczenia i likwidacji szkód, a w przyszłości wyzwaniem będzie kwestia odpowiedzialności ubezpieczycieli za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję, w tym zwłaszcza pojazdy autonomiczne. Może to wymagać weryfikacji dotychczasowego podejścia do niektórych problemów oraz zmian legislacyjnych, przede wszystkim w zakresie ochrony konsumentów, odpowiedzialności za szkodę na zasadzie ryzyka, a także ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji dla branży ubezpieczeń. Dlatego też opracowanie ma charakter przeglądowy, uwzględniający zarówno kwestie z zakresu prawa kontraktów, jak i dotyczące odpowiedzialności deliktowej.

Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja, ubezpieczenie, umowa, odpowiedzialność, ryzyko.

 

Pełna treść artykułu

PDF

 

Bibliografia

Bączyk-Rozwadowska K., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z zastosowaniem sztucznej inteligencji w medycynie, „Przegląd Prawa Medycznego” 2021 nr 3–4

Borysiak W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III A. Zobowiązania. Część ogólna, Osajda K. [red.], Warszawa 2022, Legalis.

Bosek L., Perspektywy rozwoju odpowiedzialności cywilnej za inteligentne roboty, „Forum Prawnicze” 2019, nr 2.

Czenko M., Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego w systemie amerykańskiego prawa cywilnego, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2017, nr 7.

Dargas-Draganik M., Wykorzystanie sztucznej inteligencji w postępowaniach sądowych na przykładzie Chin i Estonii, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2022, nr 2.

Drozd A., Czublun P. (rozmowa), Samochody autonomiczne zmienią rynek ubezpieczeń OC, http:// www.bankier.pl [dostęp: 14.08.2023].

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sztuczna-inteligencja;3983490.html [dostęp: 14.08.2023].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot) [dostęp: 2014.08.2023].

InsurTech. Nowe technologie w branży ubezpieczeń, Szpyt K. [red.], CH Beck, Warszawa 2022.

Kaczan D., Odpowiedzialność odszkodowawcza za funkcjonowanie sztucznej inteligencji w medycynie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2022 nr 2.

Kalinowski M., [w:] Szpotakowski I., Kalinowski M., Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim. Tom I, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź–Kraków 2021.

Kisiel M., Pierwsza polisa dla zautomatyzowanych samochodów, http://www.bankier.pl [dostęp: 14.08.2023].

Kocot W.J., Odpowiedzialność odszkodowawcza w ramach ujemnego interesu umowy, „Studia Iuridica” 2016, t. LXIV.

Kondek J.M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2022, Legalis.

Krzemińska M., Rzeszutek M., Stosowanie smart kontraktów w obrocie konsumenckim, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2021, nr 6.

Kubiak M., Kudła M., Stronniczość i uprzedzenia sztucznej inteligencji (AI Bias) – ryzyko i sposoby jego mitygacji, „Prawo Nowych Technologii” 2023, nr 2.

Muley A., Muzumdar P., Kurian G., Basyal G.P., Risk of AI in Healthcare, A Comprehensive Literature Review and Study Framework, „Asian Journal of Medicine and Health” 2023, No 10.

Pecyna M., Behan A., Smart contracts – nowa technologia prawa umów?, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2020, nr 3.

Pokrzywniak J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2022, Legalis.

Ritter Z., Przyszłość robodoradców na rynku ubezpieczeń na życie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2022, nr 1.

Robaczyński W., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne, „Forum Prawnicze” 2022, nr 1.

Rot A., Zygała R., Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania, „Informatyka Ekonomiczna” 2018, nr 4.

Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2018, Legalis.

Skalski S., Kaszubowski M., Smart kontrakty a klauzula rebus sic stantibus, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2022, nr 5.

Smoleń D., Sokoliński O., Szarek G., Polisa od sztucznej inteligencji, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2018, nr 10

Stolarski P., Gałczyk J., Wykorzystanie technologii inteligentnych kontraktów jako platformy dla mikroubezpieczeń, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu” 2018, nr 541.

Stylec-Szromek P., Sztuczna inteligencja – prawo, odpowiedzialność, etyka, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2018, nr 123.

Szczerbowski J.J., Sprytne kontrakty a prawo umów – wprowadzenie, „Edukacja Prawnicza” 2018, nr 2.

Świerczyński M., Więckowski Z., Liability for damages caused by artificial intelligence systems – main challenges to be addressed by the European Union conflict-of-laws regulations, „Prawo w Działaniu” 2023, nr 54.

Wilk A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch tzw. pojazdów autonomicznych – czy polskie prawo nadąża za rozwojem techniki?, „Edukacja Prawnicza” 2018/2019, nr 2.

Wilk A., Wycena wysokości szkody całkowitej pojazdu mechanicznego z wykorzystaniem aukcji internetowej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 3.

Zachariasiewicz M.A., Kwalifikacja „culpa in contrahendo” w prawie prywatnym międzynarodowym, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2008, t. 3.

Zalewski T., Definicja sztucznej inteligencji, [w:] Prawo sztucznej inteligencji, Lai L., Świerczyński M. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.

Załucki M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Załucki M. [red.], CH Beck, Warszawa 2023.

Zelek M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2022, Legalis.