wu2023.4.3

O strzyżeniu OWIEC, czyli o agentach, którzy nie są agentami

Bartosz Kucharski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.4.3

Abstrakt

OWCA to używany w praktyce ubezpieczeniowej skrót określenia „osoba wykonująca czynności agencyjne”. Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń taka osoba sama nie jest agentem, ale agent może posługiwać się nią przy wykonywaniu czynności agencyjnych. Umowa między OWCĄ a agentem nie jest zgodnie z ustawą uważana za umowę agencyjną. Regulacja ta wykorzystywana jest przez zakłady ubezpieczeń do tworzenia zależnych od nich spółek dystrybucyjnych, które następnie zatrudniają OWCE na podstawie tzw. umów o współpracę, nieprzewidujących albo wyraźnie wykluczających prawa dane agentowi przez przepisy Kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej, stanowiące implementację Dyrektywy 86/653/EEC. Autor omawia poglądy polskiej doktryny oraz orzecznictwa zarówno polskiego, jak i europejskiego, i konkluduje, że umowa między OWCĄ a agentem jest umową nienazwaną, do której należy stosować per analogiam przepisy o agencji. Wykluczenie praw zagwarantowanych przez Kodeks agentowi jako słabszej stronie umowy nie jest zatem dopuszczalne.

Słowa kluczowe

umowa agencyjna, subagencja, agent, agent ubezpieczeniowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, dystrybucja ubezpieczeń.

 

Pełna treść artykułu

PDF

 

Bibliografia

Bałasz P., Szaniawski K., Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005.

Bucior D., Komentarz do przepisów o umowie agencyjnej, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–7649 ), Fras M., Habdas M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Bucior D., Pośredniczenie i zawieranie umów jako przedmiot zobowiązania agenta, „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.

Drapała P., Komentarz do przepisów o umowie zlecenia, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, Gudowski J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Fras M., Kucharski B., Malinowska K., Maśniak D., Szaraniec M., Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Grochowski M., Umowa agencyjna w orzecznictwie sądowym, „Prawo w Działaniu” 2014, tom 20 „Sprawy Cywilne”.

Jadachowska A., Agent a jego współpracownicy. Kwalifikacja prawna umowy zawartej przez agenta ubezpieczeniowego z osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne, https://adcasum.pl/ kwalifikacja-prawna-umowy/ [dostęp: 5.12.2023].

Malinowska K., Fras M., Kucharski B., Maśniak D., Koncepcja rozwoju rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Warszawa 2017.

Mycko-Katner I., Obowiązek lojalności w umowie agencyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2021, nr 10.

Mycko-Katner I., Umowa agencyjna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5B, Stec M. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.

Rott-Pietrzyk E., [w:] Aksjologia leżąca u podstaw ochrony strony słabszej (agenta) w stosunkach profesjonalnych (na przykładzie sprawy Lexitor i Rigail), „Państwo i Prawo” 2022, nr 11.

Rott-Pietrzyk E., Glosa do wyroku SN z 15 listopada 2004, sygn. IV CK 199/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, z. 7–9, poz. 118.

Rott-Pietrzyk E., Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów o świadczenie usług, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Rott-Pietrzyk E., Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758–764(9) k.c.) Komentarz, Zakamycze, Kraków 2001.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, Warszawa 2018

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Ziemba J., Machulak P. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.

Wiśniewski T., Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego, LexisNexis, Warszawa 2001.