wu2023.3.6

Recenzja: Michał Marszelewski Umowy wiatykalne i wtórny rynek ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2021, 247 stron

Jacek Lisowski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.6

Abstrakt

Recenzowana monografia stanowi wartościowe studium podejmujące istotny i ważny problem umów wiatykalnych, które polegają na odpłatnym wskazaniu przez ubezpieczającego osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia. Problematyka badawcza podjęta przez Autora jest bardzo interesująca i ważna zarówno z naukowego, jak i z praktycznego punktu widzenia. Wybór tematu pracy należy ocenić jako trafny. Tytuł monografii jest jasno sformułowany i dobrze oddaje jej treść.

Pełna treść artykułu

PDF