wu2023.3.6

Recenzja: Michał Marszelewski Umowy wiatykalne i wtórny rynek ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2021, 247 stron

Jacek Lisowski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.6

Abstrakt

Recenzowana monografia stanowi wartościowe studium podejmujące istotny iważny problem umów wiatykalnych, które polegają na odpłatnym wskazaniu przez ubezpieczającego osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia. Problematyka badawcza podjęta przez Autora jest bardzo interesująca i ważna zarówno z naukowego, jak i z praktycznego punktu widzenia. Wybór tematu pracy należy ocenić jako trafny. Tytuł monografii jest jasno sformułowany i dobrze oddaje jej treść.

Pełna treść artykułu

PDF