wu2023.2.5

Income elasticity of demand for agricultural insurance in Poland in 2006–2020

Monika Kaczała

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.2.5

Abstract

Knowledge of income elasticity of demand for individual products is necessary to forecast the volume and structure of demand. The purpose ofthis article is to estimate the income elasticity of different types of agricultural insurance in Poland and to indicate the consequences for future demand for this insurance. According to the results ofthe analysis carried out for the years 2000–2020, premium from crop insurance to the greatest extent – compared to other types of agricultural insurance – depends on both GDP and disposable income (per farmer’s household or per person in the household). Income elasticity – respectively 3.05 in relation to GDP for compulsory crop insurance and 2.07 for voluntary crop insurance – indicates that these kinds of insurance should be classified as superior goods. Other types of agricultural insurance – farmer’s liability insurance (income elasticity 0.78) and insurance of agricultural buildings (0.65) are normal goods. This means that with an increase in income, ceteris paribus, the share of farmers’ expenditure on crop insurance in the budget allocated by them for the purchase of agricultural insurance will increase.

 

Keywords

agricultural insurance, income elasticity, risk management, crop insurance, demand for insurance

 

Full article

PDF

Bibliography

Bednarczyk T. H. , Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2011 No 4

Beenstock M., Dickinson G., Khajuria S., The Relationship Between Property-Liability Insurance Premiums and Income: An International Analysis, „Journal of Risk and Insurance”, 1998 No 2

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 2000

Bezat-Jarzębowska A, Herda-Kopańska J., Czynniki endogenne w rolnictwie a skłonność do korzystania z ubezpieczeń – ujęcie analityczne’, w Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych, ed. M. Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021

Browne M.J., Chung J., Frees E.W., International Property-Liability Insurance Consumption, „Journal of Risk and Insurance”, 2000 No 1

Coble K. H., Knight T. O., Pope R. D., Williams J. R., Modeling Farm-Level Crop Insurance Demand with Panel Data, „American Journal of Agricultural Economics”, 1996 No 2

Cole S., Giné X., Tobacman J., Topalova P., Townsend R., Vickery J., Barriers to Household Risk Management: Evidence from India, „American Economic Journal: Applied Economics”, 2013 No 1

Cole S., Stein D., Tobacman J., Dynamics of Demand for Index Insurance: Evidence from a Long-Run Field Experiment, „American Economic Review”, 2014 No 5

Du X., Feng H., Hennessy D.A., Rationality of Choices in Subsidized Crop Insurance Markets, „American Journal of Agricultural Economics”, 2016 No 99

Enjolras G., Capitanio F., Adinolfi F., The Demand for Crop Insurance: Combined Approaches for France and Italy, „Agricultural Economics Review”, 2012 No 1

Enz R., The S-Curve Relation Between Per-Capita Income and Insurance Penetration, „The Geneva Papers on Risk and Insurance”, 2000 No 3

Feng H., Du X., Hennessy D. A., Depressed Demand for Crop Insurance Contracts , and a Rationale Based on Third Generation Prospect Theory, „Agricultural Economics”, 2020 No 51

Garcia M.T. M., Determinants of the Property-Liability Insurance Market : Evidence from Portugal, „Journal of Economic Studies”, 2012 No 4

GUS (2006–2021), Rocznik statystyczny rolnictwa

Handschke J., Kaczała M., Łyskawa K., Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, PIU, Warszawa 2015

Herda-Kopańska J., Determinanty popytu na ubezpieczenie upraw – ujęcie modelowe, w: Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie, ed. J. Pawłowska-Tyszko, J., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017

Holzheu T., Turner G., The Natural Catastrophe Protection Gap : Measurement , Root Causes and Ways of Addressing Underinsurance for Extreme, „The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice”, 2018 No 1

Hussels S., Ward D., Zurbruegg R., Stimulating the Demand for Insurance, „Risk Management and Insurance Review”, 2005 No 2

Kaczała M., Perception of Risk by Farmers and Crop Insurance Decisions –Polish Case, 21st APRIA 2017 Annual Conference; 30th July to 2nd August 2017

Kaczała M., Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczenia. Zadania dla państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,Poznań 2019

Kaczała M., Łyskawa K., Konstrukcja ubezpieczenia indeksowego suszy w zakresie wybranych upraw i jego akceptacja przez rolników w Polsce, w Weryfikacja praktyczna proponowanych produktów ubezpieczeniowych i skonstruowanie systemu holistycznego zarządzania ryzykiem (pilotaż), ed. M. Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Kaczała M., Wiśniewska D., Factors Influencing Farmers’ Decisions on Drought Index Insurance in Poland, The Third World Risk and Insurance Economics Congress (WRIEC), 2–6 August 2015, Munich, 2014

Kaczała M., Wiśniewska D., Risks in the Farms in Poland and Their Financing – Research Findings, „Research Papers of Wrocław University of Economics”, 2015 No 381

Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P., Methods of Risk Protection Used by Polish Farmers, 108st EAAE Seminar ‘Income stabilisation in a changing agricultural world: policy and tools’, Warsaw, Poland, 8–9 February 2008

Kurdyś-Kujawska A., Herda-Kopańska J., Osuch D., Kulawik J., Soliwoda M., Percepcja ryzyka przez rolników, jego źródeł i nastawień do niego oraz preferencji dotyczących instrumentów i strategii zarządzania nim – wyniki badań ankietowych, w Identyfikacja podstaw, przemian i problemów ubezpieczeń rolnych, ed. M. Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020

Kurdyś-Kujawska A., Motywy zakupu dobrowolnych ubezpieczeń przez rolników Pomorza Środkowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016 No 415

Liu F., Corcoran Ch. P., Taoa J., Cheng J., Risk Perception, Insurance Recognition and Agricultural Insurance Behavior–An Empirical Based on Dynamic Panel Data in 31 Provinces of China, „International Journal of Disaster Risk Reduction”, 2016 No 20

Maśniak D., Prawo ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

Meuwissen M. P. M., Assefa T.T., Van Asseldonk M. A.P. M., Supporting Insurance in European Agriculture: Experience of Mutuals in the Netherlands, „EuroChoices”, 2013 No 3

Millo G., The Income Elasticity of Non-Life Insurance: A Reassessment, Working Paper WP1/2014

Millo G., The S-Curve and Reality, „The Geneva Papers”, 2016 No 4

Millo G., Carmeci G., Non-Life Insurance Consumption in Italy : A Sub-Regional Panel Data Analysis, „Journal of Geographical Systems”, 2011 No 3

MRiRW, Ubezpieczenia z uwzględnieniem stabilizacji dochodów jako instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Warszawa, 29 września 2020 r.

Mynarski S., Analiza Rynku. Makromechanizmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: 2000

Mynarski S., Analiza rynku. Problemy i metody, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987

Nawracała J., Komentarz do Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Art. 44, w Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, ed. M. Serwach, Lex, 2010.

Nawracała J., Komentarz do Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, ed. D. Fuchs, K. Malinowska, D. Maśniak, Wolters Kluwer, 2020.

OECD, Managing Risk in Agriculture: Policy Assessment and Design, OECD Publishing, 2011

Ogurtsov V. A., van Asseldonk M. A. P. M.,. Huirne R. B.M, Purchase of Catastrophe Insurance by Dutch Dairy and Arable Farmers, „Review of Agricultural Economics”, 2009 No 1

Outreville J. F., The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries, „The Journal of Risk and Insurance”, 1990 No 3

Poposki K., Kjosevski J., Stojanovski Z., The Determinants of Non-Life Insurance Penetration in Selected Countries from South Eastern Europe, „Economics and Business Review”, 2015 No 3

Prais S. J., Non-Linear Estimates of the Engel Curves, „The Review of Economic Studies”, 1953 No 2

Sherrick B. J., Barry B. J., Ellinger P. N., Schnitkey G. D., Factors Influencing Farmers Crop Insurance Decisions, „American Journal of Agricultural Economics”, 2004 No 1

Smith V.H., Goodwin B.K., Crop Insurance, Moral Hazard, and Agricultural Chemical Use, „American Journal of Agricultural Economics”, 1996 No 78

Smith V. H., Glauber J. W., Agricultural Insurance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going?, „Applied Economic Perspectives and Policy”, 2012 No 3

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce: wykaz z komentarzem, ed. E. Kowalewski, oprac. M.P. Ziemiak, współprac. W.W.Mogilski, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, No 1 (supplement)

Study on Risk Management in EU Agriculture: Final Report, ed. O. Chartier, E. Cronin, Publications Office of the European Union, Luxembourg: 2017

Sznajder M., Adamczyk G., Ocena metod wyznaczania współczynnika elastyczności dochodowej popytu, „Acta Scientiarum Polonorum. Seria Oeconomica”, 2003 No 1

Tsikirayi C.M.R, Makoni E., Matiza J., Analysis of the Uptake of Agricultural Insurance Services by the Agricultural Sector in Zimbabwe, „Journal of International Business and Cultural Studies”, 2013 No 7

Wąs A., Sulewski P., Kobus P., Rawa G., Gołaś M., Ignaciuk W., Determinanty uczestnictwa polskich rolników systemie ubezpieczeń produkcyjnych, w Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych, w Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych, red. M. Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021

Wąs A., Kobus P., Factors Differentiating the Level of Crop Insurance at Polish Farms, „Agricultural Finance Review”, 2018 No 2

Wicka A., Ubezpieczenia rolne jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii rolników, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2014 No 67

Yuan Ch., Jiang Y., The Marginal Propensity to Insure: An International Analysis, „International Review of Economics & Finance”, 2020 No 69

Ziemiak M.P., Stan ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce w latach 2016–2021, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2022 No 3

Zubor-Nemes A., Fogarasi J., Molnár A., Kemény G., Farmers ’ Responses to the Changes in Hungarian Agricultural Insurance System, „Agricultural Finance Review”, 2018 No 2

Zweifel P., Eisen R., Eckles D. L, Insurance Economics, 2nd ed., Springer, 2021