wu2022.4.5

Usługa ubezpieczenia dla szpitali publicznych w świetle przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przykładzie województwa łódzkiego

Anna Piechota

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.4.5

Abstract

Szpitale publiczne stanowią jedno z najważniejszych ogniw systemu ochrony zdrowia w Polsce, a ich działalność jest narażona na szereg zagrożeń i niebezpieczeństw, wynikających z dysponowania mieniem i specyfiki ich działalności. Realizacja ryzyka szkody losowej może stanowić zagrożenie zarówno dla samego szpitala, jak również dla personelu, leczonych pacjentów oraz ogółu społeczeństwa. Konieczność wygenerowania własnych środków finansowych na zniwelowanie skutków szkody losowej w perspektywie działalności szpitali publicznych może okazać się bardzo trudne. Celem głównym artykułu jest ustalenie, jakiego rodzaju ubezpieczeniami gospodarczymi są zainteresowane szpitale publiczne. Celami dodatkowymi są: określenie, czy szpitale podczas dokonywania zakupu usługi ubezpieczenia korzystają ze wsparcia firm brokerskich, na jaki okres zawierają umowy ubezpieczenia oraz jakimi kryteriami posługują się przy wyborze zakładu ubezpieczeń. Osiągnięcie postawionych celów pozwoli przybliżyć specyfikę nabywania usługi ubezpieczenia przez szpitale publiczne. Źródło danych stanowiły przeprowadzone przez szpitale publiczne w latach 2016–2021 postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługę ubezpieczenia w trybie przetargu nieograniczonego. Do opracowania danych wykorzystano metody statystyki opisowej.

 

Słowa kluczowe

szpitale publiczne, ubezpieczenie, zamówienia publiczne, popyt na ubezpieczenie

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Bednarczyk T., Szymańska A., Rola ubezpieczeń w koncepcjach zarządzania ryzykiem współczesnych przedsiębiorstw, „Finanse i Prawo Finansowe” 2021, nr 2(30).

Bogusławski S., Ochrona zdrowia w Polsce przegląd wybranych danych publicznych Styczeń 2020, Infarma,www.infarma.pl/raporty/raporty-infarmy/ochrona-zdrowia-w-polsce-przeglad-wybranych-danych-publicznych-styczen-2020/ [dostęp: 21.11.2021].

Bożek D.R., Wykorzystanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla zaspokojenia roszczeń pacjentów, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2017, nr 2.

Chourey R., Risk Management in Hospitals, “ASCI Journal of Management” 2015, No. 44(2).

Cichońska D., Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 228.

Ćwiąkała-Małys A., Durbajło-Mrowiec M., Łagowski P., Diagnostyka efektywności wykorzystania zasobów lecznictwa szpitalnego, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 157, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020.

Domański R., Pająk Ł., Smoleń D., Sokoliński O., Niewykorzystany potencjał czy ryzykowna gra, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” marzec 2020.

Flejterski S., Metodologia finansów podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.

Gajda D., Jurkiewicz T., Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007–2010 (wyniki badań ankietowych), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 2.

Gajda D., Rola ubezpieczeń majątkowych w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67

Hass-Symotiuk M., Szpital jako podmiot oceny przez różnych interesariuszy, [w:] System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Hass-Symotiuk M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Hsee C., Kunreuther H., The Affection Effect in Insurance Decisions, “Journal of Risk and Uncertainty” 2000, No 2.

Jackowska B., Jurkiewicz T., Wycinka E., Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu MSP, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 2

Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Alternatywne rozwiązania obowiązkowego ubezpieczenia szpitali, [w:] Zarządzanie podmiotami leczniczymi – bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, Pasowicz M. [red.], Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012.

Johnson E., Hershey J., Meszaros J., Kunreuther H., Framing, Probability Distortions, and Insurance Decisions, “Journal of Risk and Uncertainty” 1993, No 7.

Jurewicz-Bakun K., Taraszkiewicz M., Podział zamówień publicznych na części, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2018, nr 2(6)

Mikulska A., Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem MSP, [w:] Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, Prusak B. [red.], Politechnika Gdańska, Gdańsk 2012.

Mikulska A., Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2.

Niczyporuk J., Procedura zamówień publicznych, „Research Papers of Wrocław University of Economics” 2017, Nr 497.

Nowicki H., Cele systemu zamówień publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 497.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów („Monitor Polski” 2021, poz. 1177).

Okniński M., Wybór brokera ubezpieczeniowego nie wymaga przetargu, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/457510,wybor-brokera-ubezpieczeniowego-nie-wymaga-przetargu.html [dostęp: 31.12.2020].

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866).

Szumlicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2006, nr 1.

Szymańska A., Szymański J., Efektywność ekonomiczna ubezpieczeń zawieranych przez gminy w Polsce w latach 2013–2017, [w:] Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – wymiar teoretyczny i praktyczny, Wypych M., Gawryś I., Trippner P. [red.], „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Tom XIX. Zeszyt 10. Część 1”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź–Warszawa 2018.

Walczak D., Krupa D., Musiałkiewicz R., Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błędy medyczne oraz odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, Vol. 3, No. 12.

Wicka A., Popyt przedsiębiorstw na ubezpieczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 1(74).

Zaborowski M., Cel i funkcje zamówień publicznych, „OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES” 2019, nr 3(97).